Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:68-75

Перспективні напрями та механізми імплементації європейської прак-тики управління розвитком гірських територій в Україні

І. Колодійчук, к. е. н., старший науковий співробітник

Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України,

Р. Попівняк, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.068

АНОТАЦІЯ

Розглянуто сучасні підходи до вирішення проблем гірських територій в європейських країнах. Наголошено на визначальній ролі сільського господарства в їхньому розвитку. Аналіз засвідчує, що проблеми економічного, екологічного та соціального характеру в межах гірських територій європейських країн вирішують чи проведенням активної аграрної політики, чи в рамках реалізації регіональної гірської політики, спрямованої на компенсацію негативного впливу природно-кліматичних ресурсних властивостей гірських територій, з наданням інвестиційної підтримки для розвитку пріоритетних видів і сфер економічної діяльності, зокрема сільського господарства. Значну увагу приділено питан-ню стимулювання сільгоспвиробників у гірській місцевості. Виокремлено основні недоліки вітчизняної системи стимулювання гірського сільського господарства, що не дає змоги повною мірою розкрити можливості цих територій. Запропоновано напрями економічної підтримки сільськогосподарських виробників у гірських регіонах України для недопущення занепаду традиційно провідної для таких територій аграрної сфери зайнятості місцевого населення. Доведено, що політику ведення гірського сільського господарства в Україні слід орієнтувати на принципи й положення оновленої Спільної аграрної політики ЄС. Виконавши завдання державної підтримки аграрного сектору економіки гірських регіонів, можна підійти до вирішення вкрай важливих проблем дотримання екологічних вимог у сільськогосподарському виробництві. Запропоновано напрями екологізації сільського господарства в гірській місцевості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

гірські території, гірська політика, сільське господарство, інструменти стимулюван-ня, підтримка сільськогосподарського виробника

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Голубець, М. А., 2007. Проблеми реалізації сталого розвитку в гірському регіоні. Львів: Поллі.

Іщук, С. О. ред., 2009. Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції. Львів: ІРД НАН України.

Карп, Г. В., 2008. Фінансовий механізм наповнення місцевих бюджетів гірських територій у контексті політики економічного зростання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, Вип. 6, Т. 2, с. 329–338.

Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту (2000) [online] Доступно: https://rm.coe.int/168070018e [Дата звернення 17 жовтня 2017].

Колодійчук, І. А., Морська, Т. М. та Білик, Р. Р, 2012. Перспективи і можливості розвитку сільського господарства гірських районів. В: В. С. Кравців, ред. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку. Львів, с. 280–290.

Колодійчук, І. А. та Морська, Т. В., 2013. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства. Регіональна економіка, 3, с. 48–56.

Кравців, В. та Стадницький, Ю., 2005. Гірська політика: міжнародні акти і світовий досвід. Львів: ІРД НАН України.

Кравців, В. С. ред., 2014. Стале природокористування у Карпатському регіоні України: оцінка, проблеми (наукова доповідь). Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень.

Криштанович, С. В., 2013. Державне управління процесом забезпечення екологічної безпеки гірських територій Західного регіону України. В: В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, ред. Ефек-тивність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. Львів, с. 267–275.

Попова, О. Л., 2013. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК, 2, с. 89–96.

Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року № 56/95-ВР [[online] Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 17 жовтня 2017].

Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України № 2850-IV від 08.09.2005 [online] Дос-тупно: zakon.rada.gov.ua/go/2850-15 [Дата звернення 17 жовтня 2017].

See Regulation (EU) № 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 onsupport for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) № 1698/2005 [online] Доступно: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent -/EN/TXT/?uri= -celex32013R1305 [Дата звернення 17 жовтня 2017].