Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:75-82

Розвиток кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті здій-снення адміністративно-територіальної реформи в Україні

Р. Хірівський, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.075

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад Львівської області. Виявле-но та згруповано кількісні показники реалізації процесу децентралізації в загальнодержавному та регі-ональному масштабах. Виведено раціональні критерії, які визначають кількісну та якісну структури виконкому ради об’єднаної територіальної громади, наведено пропозиції щодо їх застосування. У ході анкетного опитування виявлено вразливі елементи кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад та здійснена розробка заходів щодо їх усунення. Запропоновано шляхи використання зовнішніх кадрових ресурсів з метою здійснення соціально-економічної діяльності громади, котрі були адаптова-ні до основних напрямів її діяльності. З метою адаптації рівня послуг, котрі надають населенню працівники виконкомів об’єднаних терито-ріальних громад, до національного та світового стандартів запропоновано розроблену автором модель системи керування якістю діяльності управлінського апарату територіальних громад. Вказано основні показники, за допомогою яких керівництво об’єднаних територіальних громад зможе здійснювати мо-ніторинг наданих послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

управлінський потенціал, кадрові ресурси, об’єднані територіальні громади

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Бажанова, В. Ю., 2008. Вплив розвитку HR-консалтингу на підвищення ефективності органі-заційного процесу на підприємстві. Економічний простір. [online] 12/2. Доступно: [Дата звернення 06 листопада 2017].

Барвіцький, В., 2005. Система підготовки та підвищення кваліфікації службовців органів мі-сцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Проблеми транс-формації територіальної організації влади: зб. матеріалів та документів. Київ, с. 330–333.

Децентралізація в Україні, 2016. Громади. [online] (Останнє оновлення 29 жовтня 2016) Дос-тупно: [Дата звернення 10 листопада 2016].

Децентралізація в Україні, 2017. Служба в органах місцевого самоврядування стане прес-тижною: Парламент прийняв нову редакцію закону. [online] (Останнє оновлення 27 вересня 2017) Доступно: [Дата звернення 29 жовтня 2017].

Держстандарт України, 2006. ДСТУ-II IWA 4. Система керування якістю. Настанови щодо застосування ІS0 9001:2000 в суб’єктах місцевого самоврядування. Київ: Держспоживстандарт України.

Золотарьов, В. Ф., 2014. Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядуван-ня. Державне будівництво, [online] 2. Доступно: [Дата звернення 11 листопада 2016].

Козюр, І. В., 2010. Науково-методологічне забезпечення формування кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Київ: НАДУ.

Краснопьорова, С. В., 2009. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в світлі доктрини нового публічного управління. Державне будівництво, [online] 2. Доступно: [Дата звернення 05 листопада 2016].

Мельник, М., Бакаєв, Ю. та Василевська, Т., 2002. Розвиток людського ресурсу адміністра-тивної реформи в Україні стан і перспективи. Київ: Нора-прінт.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015. Відомос-ті Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – С. 93.

Серьогін, С. М. ред., 2016. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія. Дніпроперовськ: ДРІДУ НАДУ.

Сухінін, Д. В., 2013. Інтеграція підходів оцінювання, моніторингу та контролю в системах управління якістю на рівні місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика, [online] 1. Доступно: [Дата звернення 08 листопада 2017].

Information & Registration package for the International Workshop Agreement on Local Govern-ments. [online]. Avialable at: [Accessed 19 July 2017].