Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:99-106

Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств

К. Руліцька, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Загальна стратегія розвитку підприємства формується під впливом часу й низки чинників, що є чи бу-дуть важливими у конкретний період їх функціонування. Підприємець повинен орієнтуватися у ситу-ації на ринку й всередині підприємства зокрема. Каталізатором зміщення акцентів у бік великих агро-промислових компаній стали глибока фінансово-економічна криза і загострення ситуації на сході краї-ни. У раціоні середньостатистичного українця дотримано встановлений граничний критерій (фізіо-логічний мінімум). Динаміка споживання продуктів харчування українцями, на жаль, негативна й погір-шується з кожним роком. Вітчизняні сільськогосподарські підприємства в змозі забезпечити потреби українських споживачів, однак не за всіма позиціями. Прибуткових агропідприємств за п’ять останніх років побільшало, державних стало учетверо менше. Запропоновано розглядати стратегію розвитку крізь призму кардинально інших підходів із застосуванням нової платформи для передбачення середньо- та довгострокових показників розвитку агропідприємств у результаті застосування методології Фор-сайт-досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

розвиток, аграрні підприємства, споживання, сільськогосподарська продукція

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Андрійчук, В. Г., 2015. Виклики агробізнесу: пошук відповідей. Економіка АПК. [online] 5, с. 12–22. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_5_4 [Дата звернення 15 серпня 2017].

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: Ст. зб. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm [Дата звернення 20 серпня 2017].

Державна служба статистики України [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Дата звернення 20 серпня 2017].

Дудар, В., 2016. Продовольча безпека України та складові її забезпечення у контексті еко-номічної безпеки держави. Вісник Тернопільського національного економічного університету. [online] 2, с. 20-32. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_4 [Дата звернення 15 сер-пня 2017].

Кошкалда, І. В., 2015. Питання продовольчої безпеки в контексті міжнародної інтеграції аг-рарного сектору економіки України. Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: Матер. наук. практ. конф. Київ: ННЦ «ІАЕ».

Лупенко, Ю. О., 2015. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспек-тиви. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. [online] 2(2), с. 30–34. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__7 [Дата звернення 15 серпня 2017].

Лупенко, Ю. О., Саблук, П. Т., Месель-Веселяк, В. Я. та Федоров, М. М., 2014. Результати і проблеми реформування сільського господарства України. Економіка АПК, 7, с. 26–38.

Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, затверджена Поста-новою Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» № 1379 від 05.12.2007 року [online] Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF [Да-та звернення 20 серпня 2017].

Петришин, Л., 2017. Використання загальнонаукових методів у дослідженні економічної по-ведінки сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка, 10 (1–2), с. 29–37.

Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2016 рік [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm [Дата звернення 20 серпня 2017].

Руліцька, К. М., 2013. Доцільність використання Форсайту для прогнозування розвитку віт-чизняних аграрних формувань. Вісник НТУ «ХПІ 53», с. 121–125.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року, 2012. Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, ред. К.: ННЦ ІАЕ.

Україна в цифрах 2016 р. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2017/ zb/08/Ukr_cifra_2016_u.zip [Дата звернення 20 серпня 2017].

Україна-2016 [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/07/zb_ ukraine2016_u.zip [Дата звернення 20 серпня 2017].