Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:83-91

Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах

С. Яців, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.083

АНОТАЦІЯ

Розглянуто теоретичні аспекти інтенсифікації аграрного виробництва, проаналізовано їх втілення в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств. Відповідний процес розглядається як поєд-нання рівня інтенсивності виробництва та результатів інтенсифікації. Для потреб аналізу індика-тором рівня інтенсивності використано показники виробничих витрат із розрахунку на 1 га посівів чи одиницю поголів’я тварин. Як результати інтенсифікації розглянуто показники технологічної (уро-жайність культур, продуктивність тварин) та економічної (собівартість одиниці продукції, рівень рентабельності) ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Аналіз здійснено на основі опрацювання даних сільськогосподарських підприємств Львівської області, які звітують за формою №50-сг. У дослідженні динаміки показників витрат із метою усунення впливу інфляційного чинника застосовано їх дефлятацію. Виділено групи галузей сільськогосподарського ви-робництва: з високим, помірним зростанням інтенсивності виробництва та його деінтенсифікацією. Встановлено наявність помітного прямого зв’язку між рівнем інтенсивності й технологічною ефек-тивністю виробництва всіх основних видів сільськогосподарської продукції, а також відсутність по-зитивного впливу рівня інтенсивності на економічну ефективність сільськогосподарського вироб-ництва. Зроблено висновок про недосконалість економічних моделей інтенсифікації виробництва, які застосовують у сільськогосподарських підприємствах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарське виробництво, інтенсифікація, сільськогосподарські підприємст-ва, рівень інтенсивності, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Вітков, М. С. 2008. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на інноваційній ос-нові. Київ: ННЦ ІАЕ.

Гавука, І. та Іваницька, Г., 2011. Вплив інтенсифікації молочного скотарства на надійність повернення інвестицій. Аграрна економіка, 4 (1-4), с. 65–70.

Глубіш, Л. Я. 2011. Кореляційний аналіз впливу показників інтенсифікації на собівартість сільськогосподарської продукції як етап планування в аграрній сфері. Ефективна економіка, [online] 8. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_8_6 [Дата звернення 24 жовтня 2017].

Горбонос, Ф. В., Черевко, Г. В., Павленчик, Н. Ф. та Павленчик, А. О. 2010. Економіка під-приємства. Київ: Знання.

Державна служба статистики України, 2017. Сільське господарство України: статистичний збірник. Київ.

Добряк, Д. С., 2016. Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки, 1, с. 64–69.

Збарський, В. К., Мацибора, В. І. та Чалий, А. А. 2009. Економіка сільського господарства. Київ: Каравела.

Лагодієнко, В. В. 2014. Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва. Економічний аналіз, 17(3), с. 54–57.

Лункіна, Т. І. 2011. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських під-приємств на основі інтенсифікації виробництва. Миколаїв: Дизайн та поліграфія.

Маренич, Т. Г., 2016. Інтенсифікація сільського господарства як основа сталого розвитку аг-рарної галузі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господар-ства імені Петра Василенка, 172, с. 17–33.

Мармуль, Л. О. та Руснак, А. В., 2011. Передумови та напрями інтенсифікації виробничої ді-яльності сільськогосподарських підприємств. Таврійський науковий вісник, 75, с. 288–293.

Науменко, А. О. та Науменко, І. В., 2013. Економічна сутність, особливості та напрями ін-тенсифікації в аграрних підприємствах. Вісник НТУ «ХПІ», 50, с. 126–134.

Олійник, О. В., Макогон, В. В. та Брік, С. В. 2014. Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах. Харків: Підручник НТУ «ХПІ».

Оляднічук, Н. В. та Уланчук, В. С. 2010. Інтенсифікація галузей тваринництва в сільського-сподарських підприємствах. Умань: Візаві.

Стельмащук, А. М., 2014. Відтворення та інтенсифікація молочного скотарства в аграрних господарствах. Інноваційна економіка, 1, с. 32–38.

Тернавська, І. Б. та Семенда, О. В., 2015. Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка, [online] 5. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_ 2015_5_56 [Дата звернення 24 жовтня 2017].

Ясіновська, І., 2013. Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільсь-кого господарства. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК, 20(1), с. 83–88.