Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:106-111

Економічне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

В. Скупейко, к. е. н., доцент

Львівський університет бізнесу і права

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано необхідність дослідження механізмів економічного забезпечення конкурентоспромож-ності СГП. Досліджено фази відтворення ресурсного потенціалу. Трудовий потенціал визначено клю-човою складовою конкурентоспроможності СГП. Запропоновано застосовувати планову модель у про-цесі провадження господарсько-фінансової діяльності СГП. Доведено необхідність застосування системного та комплексного планування діяльності СГП. Запропоновано реалізовувати активну цінову політику.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, економічне забезпечен-ня конкурентоспроможності, екстенсивний напрям розвитку конкурентного середовища, інтенсивний напрям розвитку конкурентного середовища, фази відтворення трудового потенціалу, інвестиційна політика

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Агрес, О. Г., 2010. Джерела формування та відтворення основних засобів сільськогоспо-дарських підприємств. Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2010: materialy V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemysl.

Білоусько, Я. К. Економічні аспекти державної технічної політики в агропромисловому комплексі. Київ: ННЦ ІАЕ.

Гвоздєй, Н. І., 2009. Фінансовий план інвестиційної діяльності. Аспекти стабільного роз-витку економіки в умовах ринкових відносин: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Умань: Видавець «Сочінський».

Голуб, Т. І., 2013. Деструктивні зміни у формуванні напрямів аграрної політики України в умовах глобалізації світових ринків. Аспекти прогнозування економічного та соціального роз-витку країн: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 1, с. 93–99.

Качмарик, Я. Д., Куцик, П. О., Лупак, Р. Л. та Качмарик, І. Я., 2012. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства: [монографія]. Львів: Пі-раміда.

Кащук, Е. Н. и Плотникова, М. Ф., 2013. Организационно-экономические основы иннова-ционно-инвестиционного развития аграрного сектора. Actual problems of economies of post-communist countries at current stage: Proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference. Tbilisi: Publishing house of Paata Gugushvily Institute of Economics of TSU.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [online] Доступно: http://minagro.gov.ua/node/24808 [Дата звернення 12 жовтня 2017].

Олійник, Т. І., 2011. Інвестиційна політика АПК та її механізм у процесі відновлення основ-них засобів виробництва. АгроІнком, 4–6, с. 61–65. Онисько, С. М., Шматковська, Т. О. та Агрес, О. Г., 2010. До проблематики формування та відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво, [online] 2, с. 139–145. Доступно: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/ Dtr_ep/2010_2/ index.html [Дата звернення 12 жовтня 2017]. Плаксієнко, В. Я., Курбацька, Л. М., 2004. Особливості відтворення окремих видів ресурсів в АПК. Держава та регіони, 6, с. 203–209.

Рубан, Р. І., 2009. Вплив фондовіддачі та продуктивності праці на ефективність інвестицій в аграрних підприємствах. Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: Айлант, 63 (2). с. 131–138.

Руликівський, В. П., 2009. Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продо-вольчої безпеки. Економіка і Держава, 8, с. 99–101.

Топішко, Т. І., 2008. Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі. Наука й економіка. Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 3 (11), с. 333–337.