Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:112-120

Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств

О. Шолудько, к. е. н., доцент,

О. Грицина, к. е. н., доцент,

О. Рубай, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Фінансова складова функціонування сільськогосподарських підприємств формується сукупністю взаємопов’язаних процесів накопичення капіталу (з урахуванням диференційованості джерел) й умов його трансформації в інвестиційно-інноваційні ресурси. Виявлено основні фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств України на основі аналізу стану й тенденцій розвитку фінансового потенціалу АПК, ефективності фінансових ринків і фінансового механізму регулювання інвестиційно-інноваційних процесів. В основу ідентифікації значущих фінансових детермінантів покладені концептуальні уявлення кейнсіанської, неокласичної та інституційно-еволюційної парадигм, які синтезують методологічні ресурси дослідження моделей економічного розвитку сучасних сільськогосподарських підприємств. Дослідження дає змогу окреслити перспективи удосконалення механізму ефективного фінансового управління й допоможе контролювати рівень фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фінансові детермінанти, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, сільськогосподар-ські підприємства, капітальні інвестиції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Аніщенко, І. В., 2005. Оцінка ефективності реалізації та фінансове забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні. Економіка та держава, 10, с. 29–33.

Барановський, О. І. 1999. Фінансова безпека. Київ: Фенікс.

Дем’яненко, М. Я., 2011. Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сіль-ського господарства. Економіка АПК, 7, с. 67–72.

Державна підтримка аграрного сектору у 2017 році, 2017. [online]. Доступно: [Дата звернення 24 жовтня 2017].

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогос-подарських підприємствах за 2016 рік, 2017. Київ.

Єрмошенко, М.М. 2011. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: ВЦ КНТЕУ.

Зимовець, В.В. 2003. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток. Київ: Ін-т економіки НАНУ.

Кизим, М.О. 2003. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства. Харків: Інжек.

Сільське господарство України у 2016 році [online]. Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/. [Дата звернення 24 жовтня 2017].

Сумець, О.М. 2008. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека. Київ: Хай-Тек Пресс.

Сухоруков, А.І. 2005. Сучасні проблеми фінансової безпеки України. Київ: НІПМБ.

Терещенко, М.І., 2015. Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських під-приємств. [online] 1.1 (41.1). Доступно: [Дата звернення 24 жовтня 2017].

Трегобчук, В.М. 2003. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) Київ: Ін-т економіки НАН України.

Черкасова, Т.І., Каражова, Н.Д., 2017. Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України. Економіка та управління підприємствами [online] 16. Доступно: [Дата звернення 24 жовтня 2017].