Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:120-126

Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні

Г. Тибінка, к. е. н.,

О. Сікора, к. е. н., доцент,

Н. Мартинюк, ст. викладач

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Використання передового досвіду високорозвинених країн є необхідністю в побудові чи коригуванні сис-теми оплати праці у вітчизняних підприємствах та окремих її складових. Механізм державного регу-лювання оплати праці в країнах ЄС базується на співвідношенні таких складових, як: мінімальна заро-бітна плата, граничні розміри її зростання у період інфляції, податкова політика (державне ре-гулювання); загальний порядок індексації доходів, форми і системи оплати праці тощо (колективно-договірне регулювання на галузевому рівні); розміри тарифних ставок і окладів, доплат та надбавок (колективні договори); середня заробітна плата (ринок робочої сили). На базі концепції гнучкого тарифу зарубіжні фахівці розробили модель заробітної плати, в якій розмір тарифу поставлений в залежність від результативності праці. Коливаннями економіки породжують інфляцію, яка в загальному зменшує реальну вартість заробітної плати на ринку споживчих послуг та зумовлює необхідність проведення індексації для вирівнювання заробітної плати та відновлення купі-вельної спроможності населення. На підприємствах країн ЄС широкого розповсюдження набула інди-відуальна оплата праці. Для вдосконалення організаційно-економічного регулювання оплати праці в Україні варто переходити на пряме оподаткування сукупного валового прибутку сім’ї, яке відбуваєть-ся не на проміжних стадіях отримання прибутку, а на кінцевій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

заробітна плата, оплата праці, система оплати праці

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Бажан, І. І., 2004. Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективно-го використання трудового потенціалу України. Кандидат наук. Науково-дослідний економіч-ний ін-т Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.

Богиня, Д. П., 2000. Основи економіки праці. Київ: Знання-прес.

Грішнова, О. А. та Міщук, Г. Ю., 2013. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні. Демографія та соціальна економіка, с. 167–178.

Колот, А. М., 2011. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу. Україна: ас-пекти праці, 1, с. 28.

Новіков, В., 2002. Оплата праці у бюджетній сфері. Урядовий кур’єр, 20 Груд.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 №108/95 [online]. Доступно: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 10 вересня 2017].

Організація оплати праці в Україні, 2014 [online]. Доступно: http://pidruchniki.com/ 15410104/politekonomiya/organizatsiya_oplati_pratsi_ukrayini [Дата звернення 2 листопада 2017].

Сімутіна, Я. В., 2009. Методи правового регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми). Київ: Київ. Ун-т права НАН України.

Tybinka, G., 2014. Analysis of system of Organization of Adjusting of Payment of Labor in Ukraine. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. USA, San Francisco, California, рр. 117–124.