Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:127-132

Сфери та переваги застосування біогазу у вирішенні енергетичних проблем

Г. Черевко, д. е. н., професор,

В. Шугало, аспірант

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.127

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано ефективність використання біометантенків для отримання альтернативи викопним джерелам енергоносіїв, ефективної та безпечної утилізації біовідходів, отримання при цьому й інших благ, таких як біодобрива, зменшення викидів парникових газів, а також економії коштів або ж одер-жання додаткового доходу. Описано хімічний процес отримання біогазу, висвітлено переваги та недо-ліки виробництва, а також застосування біогазу в енергетичній сфері. Проаналізовано вплив викорис-тання біогазу на економіку та можливість збільшення енергонезалежності підприємства, регіону та країни загалом, при цьому зберігаючи розмаїття енергетичних видів. Показано різновиди біомаси, які можна ефективно використовувати для отримання біогазу чи вторинного продукту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

біоенергія, побічна продукція, біомаса, біогазовий реактор, біогаз, біодобриво, очистка біогазу, біологічні відходи, парниковий ефект, альтернативна енергетика, енергонезалежність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Al Seadi, T., Holm-Nielsena, J. B. and Oleskowicz-Popiel P., 2007. Biogas upgrading and utiliza-tion: Energy from biological conversion of organics waste. N. Y.: IEA Bioenergy.

Al Seadi, T., Rutz D. and Prassl H., 2008. Biogas handbook. Esbjerg, Denmark: Published by Uni-versity of Southern Denmark Esbjerg.

Grande, C. A., 2011. Biogas Upgrading by Pressure Swing Adsorption, Biofuel's Engineering Pro-cess Technology, [online] Available at: < http://www.intechopen.com/books/biofuel-s-engineering-process-technology/biogas-upgrading-by-pressure-swing-adsorption> [Accessed 10 May 2017].

The Official Information Portal on Anaerobic Digestion. [online] Available at: http://www.biogas-info.co.uk/about/feedstocks/> [Accessed 10 May 2017].

Бабич, О. С., Кухаренко, П. М. та Улексін, В. О., 2010. Біогаз як місцевий енергоресурс для сільськогосподарських підприємств. Матеріали науково-технічної конференції. Дніпропет-ровськ.

Бондаренко, Б. І., Жовтянський, В. А., 2008. Проблема утилізації твердих побутових відходів та знешкодження небезпечних відходів в Україні. Энерготехнологии и ресурсосбережение, 4, с. 63–69.

Волохін, В. В., Мелейчук, С. С. та Козій, І. С., 2014. Виробництво біогазу з відходів тварин-ництва як елемент енергоресурсозбереження. Scientific Journal «ScienceRise», с. 18–21.

Комков, В. А., 1998. Экологические и технические аспекты создания нетрадиционных ис-точников энергии. Москва.

Кузнецова, А., 2010. Чи прибуткове виробництво біогазу? Агробізнес сьогодні, 21–22.

Павліський, В. М., Павліська, О. В. та Нагірний, Ю. П., 2010. Техніко-економічне обґрунту-вання вибору технологій та сільськогосподарських культур для виробництва біопалива. Науко-вий вісник НУБіП України, 146, с. 220–228.

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 2003 р. [online] Верховна Рада Украї-ни. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/555-15 [Accessed 10 May 2017].

Ратушняк, Г. С. та Джеджула, В. В., 2008. Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемі-шуванням субстрату. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця.

Рябов, Г. А., 2005. Использование биомассы и отходов производства для решения проблем энергосбережения. Электрические станции, 7.

Федуняк, І. Й., 2014. Ефективність виробництва біогазу в Україні. Кандидат наук. ВП НУ-БіП України «Бережанський агротехнічний інститут».