Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:133-140

Скасування мораторію: між Сциллою та Харибдою

В. Магас, к. е. н., доцент

Львівський національний університет ім. Івана Франка

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.133

АНОТАЦІЯ

Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь є завершальним етапом розподільчої земельної реформи, яка здійснюється в Україні. Досі жодні з декларованих цілей аграрної реформи не були досягнуті. Її основним результатом стало формування економічно недієздатних власників землі. Абсолютна більшість із них не спроможні не тільки ефективно використовувати землю, а й забезпе-чити контроль за її використанням з боку орендарів. Це створило ідеальні передумови для масштабно-го перерозподілу та концентрації сільськогосподарських угідь в Україні. Причина – надвисокий рівень конкуренції з боку потенційних продавців землі й такий самий надвисокий рівень концентрації капіталу і прав оренди з боку потенційних покупців. Концентрація землеволодіння є реальною загрозою націо-на-льним і державним інтересам. Уже зараз проявляються негативні економічні, соціальні, політичні та екологічні наслідки. Перед суспільством штучно актуалізована дилема – бути чи не бути мораторію на продаж сільсько-господарських угідь. Це є одним із відомих прийомів маніпулювання суспільною думкою. Натомість питання повинно полягати в тому, як вийти з глухого кута, створеного розподільчою реформою з мі-німальними економічними, соціальними й політичними втратами. У цьому контексті запропоновано конституційне закріплення права купівлі сільськогосподарських земель лише за фізичними особами – громадянами України, встановлення верхньої межі розмірів володіння та користування землею, змен-шення нинішнього рівня концентрації прав оренди, передача контролю за земельними угіддями на рі-вень місцевих громад тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аграрна реформа, земельна реформа, агрохолдинги, концентрація землеволодіння

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Бородіна, О. М. та Прокопа, І. В., 2015. Подолання структурних деформацій в аграрному се-кторі України: інституціоналізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виро-бництва. Економіка України, 4, с. 88-96.

Гайдуцький, П. І., 2015. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспек-ти. Економіка АПК, 1, с. 5–13.

Губені, Ю. та Босіока, В., 2016. Оренда землі у системі землекористування аграрних підпри-ємств. Аграрна економіка, 9 (3–4), с. 74–80.

Кропивко, М. Ф., 2013. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК, 7, с. 5–21.

Кучма, Л., 1994. Шляхом радикальних економічних реформ: доповідь Президента України. Урядовий кур’єр, 13 Жовт.

Муляр, О., 2014. Дослідження договорів оренди землі. USAID. Проект АгроІнвест, 24 Черв.

Ойкен, В., 1995. Основные принципы экономической политики. Москва: Прогресс.

Саблук, П. Т. ред., 2000. Соціально-економічна модель постреформованого розвитку агро-промислового виробництва в Україні. Київ: ІАЕ УААН.

Саблук, П., Гайдуцький, П., Месель-Веселяк, В. та ін. Реферат науково-практичної роботи «Теоретико-методологічне забезпечення і науковий супровід трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання в період 1990–2014 років», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року [online] Доступно: http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/transformaciya-agrarnogo-sektoru-ekonomiki-do-rinkovih-umov-gospodaryuvannya [Дата звернення 10 липня 2017].

Саблук, П. Т., 2015. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК, 2, с. 10–17.

Ходаківська, О. В. та Могильний, О. М., 2017. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому. Економіка АПК, 6, с. 33–39.

Черевко, Г. та Колодій, А., 2012. Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози. Аг-рарна економіка, 5 (3–4), с. 3–9.

Черевко, Г., 2014. Ринок землі і держава. Аграрна економіка, 7 (3–4), с. 18–23.

Юрчишин, В. В., Саблук, П. Т. ред., 1993. Власність у сільському господарстві. Київ: Уро-жай.