Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:141-148

Прогнозування експортного потенціалу аграрних підпри-ємств Львівської області та визначення напрямів його розвитку

Я. Янишин, к. е. н., доцент,

І. Лаврів, к. е. н., ст. викладач,

М. Сторонський, ст. викладач

Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.141

АНОТАЦІЯ

На основі статистичних даних спрогнозовано обсяги експорту та імпорту сільськогосподарської про-дукції аграрними підприємствами Львівської області. У результаті аналізу динаміки обсягу експорту сільськогосподарської продукції за досліджуваний період встановлено, що цей показник має тенденцію до збільшення. Спрогнозовано, що зростання експорту відбуватиметься, однак для виконання такого сценарію необхідна постійна підтримка позитивних тенденцій. За результатами проведеного прогно-зування запропоновано варіанти розвитку експортного потенціалу аграрних підприємств, націлені на визначення напрямів розвитку як експортної діяльності, так і загалом розвитку підприємництва. Ви-значено, що горизонтальний варіант розвитку експортного потенціалу орієнтований на поглиблення спеціалізації області, вертикальний – передбачає організацію нових або об’єднання вже існуючих тех-нологічно взаємопов’язаних виробництв, а диверсифікований – об’єднання різнорідних виробництв в єдину виробничу систему. Визначено, що всі запропоновані варіанти мають бути спрямовані на осво-єння європейського ринку. Зазначено, що для повноцінної інтеграції в європейський простір аграрний сектор економіки України має досягти високого рівня організації сільськогосподарського виробництва, який відповідав би сучасним світовим і європейським вимогам. З метою досягнення цієї мети визначено основні пріоритетні напрями розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

експортний потенціал, сільське господарство, аграрний сектор, аграрне підприємство, розвиток сільського господарства, нарощування експорту, європейські ринки

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Дергачова, В. В., 2006. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія. Донецьк: Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Зеліско, Н. Б. та Крупа, В. Р., 2013. Чинники формування конкурентних переваг АПК Украї-ни в контексті інтеграції у світовий економічний простір. Аграрна економіка, 6(3–4), с. 49–54.

Зовнішня торгівля Львівської області за 2015 рік, 2016. Львів: Головне управління статис-тики у Львівській області.

Костирко, І. та Гром’як, Т., 2013. Моделювання сільського розвитку. Аграрна економіка, 6(1–2), с. 3–10.

Крушніцька, Г. Б., 2001. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його викорис-тання (на прикладі Чернівецької області). Кандидат наук. Київський національний економіч-ний університет.

Мельник, Т., 2008. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. Міжнарод-на економічна політика, 1–2(8–9), с. 241–271.

Михайлова, Л. І., 2013. Аналіз проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств в процесі прийняття управлінських рішень. Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту імені Володи-мира Даля, 3(192), 2, с. 75–79.

Сенишин, О. С., 2014. Прогностична оцінка нарощування експортного потенціалу продово-льчого комплексу України. Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер.: Економічні науки, 5(1), с. 260–264.

Шелест, Є. О., 2010. Класифікація експортного потенціалу та її роль формування і реалізації експортних можливостей промислових підприємств. Вісник ТНЕУ, 3, с. 133–141.

Щодо угод про вільну торгівлю. [online] Доступно: [Дата звернення 10 листопада 2017].