Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:148-157

Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу

С. Ціолковська, аспірант

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано обсяги виробництва, реалізації та експорту сільськогосподарської продукції підприємст-вами агробізнесу Волинської області, що підтверджує позитивну тенденцію до зростання. Досліджено динаміку зміни кількості підприємств агробізнесу залежно від їхніх розмірів, що показало суттєве скоро-чення кількості великих та середніх підприємств і водночас збільшення кількості малих, в тому числі й мікропідприємств. Опрацьовано фінансові результати діяльності агропідприємств регіону, що засвідчи-ло зростання кількості прибуткових підприємств та збільшення розміру прибутку на одне підприємство. Розглянуто структуру витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, яка відобразила скоро-чення витрат на оплату праці та соціальних витрат удвічі, що підкріплено зменшенням кількості пра-цівників удвічі та посиленням інтенсивного типу виробництва. Для підприємств агробізнесу регіону, які формують продуктовий ланцюг, обґрунтовано необхідність посилення зв’язків за горизонтальними та вертикальними напрямами на договірній основі та збільшення їх капіталізації для виходу на зовнішній ринок з одночасним посиленням конкурентних позицій на внутрішньому ринку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

підприємства агробізнесу, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, капіталізація, дого-вірні відносини, сільськогосподарська продукція

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Андрійчук, В. Г., 2013. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії роз-витку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК, 1, с. 3–15.

Бруханський, Р. Ф. та ін. 2015. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств. Тернопіль : Крок.

Гринишин, Г., Балаш, Л. та Лисюк, О., 2014. Конкурентна стратегія підвищення ефективнос-ті зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК. Аграрна економіка, 7(3-4), с. 37–44.

Губені, Ю. Е. 2002. Основи підприємництва і агробізнесу. Львів: Українські технології.

Давиденко, Н. М., 2012. Оцінка фінансового стану підприємств корпоративного типу в агро-бізнесі України. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал, [online]. Доступно: [Дата звернення 10 травня 2017]. Капіталізація (економіка), 2017. Wikipedia. [online]. (Останнє оновлення 3 Липень 2017) Доступно: [Дата звернення 14 липня 2017].

Климко, Г. Н. ред., 2004. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. 5-те вид., випр. Київ: Знання-Прес.

Малік, М. Й., 2010. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки. Економіка АПК, 12, с. 103–108.

Науменко, В. Ю. ред., 2016. Статистичний щорічник Волинь 2015. Луцьк: Головне управ-ління статистики у Волинській області.

Панькова, Л. О., 2005. Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні. Кандидат наук. Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького.

Підгребельна, М., 2013. Агрохолдинги як великотоварні підприємства в аграрному бізнесі. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК, 20 (1), с. 101–108.

Станасюк, Н. С. та Оліховська, М. В., 2014. Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні. Вісник Національного університету «Львів-ська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 794, с. 82–87.

Статівка, А. М., 1998. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ри-нкових відносин. Доктор наук. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого.

Ткачук, Г. Ю. 2011. Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу. Кандидат наук. Житомирський національний агроекологічний університет.

Худавердієва, В. А. 2006. Економічний механізм підвищення ефективності сільськогосподарсь-ких підприємств. Кандидат наук. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. До-кучаєва.

Щербина, С. В. 2012. Механізм формування державної політики у сфері інформаційного за-безпечення аграрного сектору економіки України, Державне управління: теорія та практика, [online] 2. Доступно: [Дата звернення 11 травня 2017].