Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:7-14

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

І. Гавука

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.007

АНОТАЦІЯ

Актуальність розробки диференційованих методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства пов’язана з такими обставинами: потреба у врахуванні особливостей імплемен- тації окремих видів інновацій на рівні підприємства; потреба в конкретизації положеньтаких методич- них підходів для їх прикладного застосування стосовно різних видів інновацій на рівні підприємства; по- треба у спрощенні процедур оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства з метою їх ав- томатизації за допомогою сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. Для опрацювання ди- ференційованих методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства всі можливі різновиди такого розвитку виокремлені в рамках трьох альтернативних напрямів: 1) виготов- лення інноваційної для підприємства продукції із використанням традиційної технології; 2) використан- ня інноваційної для підприємства технології для виготовлення традиційної продукції; 3) використання інноваційної для підприємства технології виготовлення інноваційної продукції. В основу розробки дифе- ренційованих методичних підходів до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства покла- дено: а) результати аналізу ринкового попиту на традиційну та інноваційну для підприємства про- дукцію; б) результати ідентифікації стадії життєвого циклу традиційної для підприємства продукції; в) результати аналізу фактичного віку наявного на підприємстві технологічного устаткування, яке експлуатують в рамках традиційної технології. Оригінальний зміст розроблених диференційованих ме- тодичних підходів до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства визначають особливий склад оціночних показників, оціночних процедур та послідовність їх втілення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інноваційний розвиток підприємства, оцінки ефективності, диференційовані методичні підходи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

2. Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. – М. :Дашков и Ко , 2013. – 220 с.

3. Гавука І. С. Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект / І. С. Гавука // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 150–157.

4. Гавука І. С. Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених уча- сників / І. С. Гавука // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 3–4. – С. 104–108.

5. Гавука І. С. Універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції / І. С. Гавука // Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2015. – № 22 (1). – С. 26–31.

6. Грабар І. Г. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. Г. Гра- бар. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 308 с.

7. Гриценко Л. Л. Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная со- ставляющая механизма инвестиционного проектирования и бюджетирования / Л. Л. Гриценко, И. Д. Скляр // Вісник Сумського державного університету : серія «Економіка». – 2008. – № 1. – С. 176–182.

8. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр навч. літератури, 2012. – 448 с.

9. Катаєв А. В. Проблемні моменти розробки та впровадження істотних продуктових ін- новацій : фінансовий аспект / А. В. Катаєв, О. В. Юринець // Вісник Національного універси- тету «Львівська політехніка» : серія «Економіка». – 2009. – № 640. – С. 121–128.

10. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учебн. пос. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – [2-е изд., перераб. и доп.]– М. : Финансы и статистика, 2003. –608 с.

11. Левченко Ю. Г. Економіка й організація інноваційної діяльності : курс лекцій для студ. напряму 6.030504 «Економіка підприємства» для всіх форм навч. / Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2012. – 163 с.

12. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і роз- робка та їх впровадження у виробництво : затверджена спільним наказом Міністерства еко- номіки та з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 26.09.2001 № 218/446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_2o/pg_igwzop.htm.

13. Савчук А. В. Особенности экономической оценки и выбора инновационных проектов / А. В. Савчук // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №1 (19). – С. 69–75.

14. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : Центр навч. літератури, 2009. – 408 с.

15. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – [4-е изд.].– СПб. : Питер, 2003. – 400 с.

16. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

17. Экономическая эффективность инновационной деятельности: проблемы, методы и ре- шения / [И. В. Войтов, М. А. Гатих, А. В. Унукович, Я. И. Аношко] // Новости науки и техноло- гий. – 2012. – № 1 (20). –С.34–45.