Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:14-21

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

І. Тофан

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.014

АНОТАЦІЯ

Суперечливість податкових процесів, свідками яких ми є, виникає внаслідок непродуманої стратегії опо- даткування. Оподаткування це складова фінансової системи, яка є невід’ємною частиною загальноеко- номічної системи і заслуговує на власну та автентичну стратегію. Стратегія оподаткування держави повинна забезпечити як її фіскальні потреби, так і створити умови для уникнення надмірного фіскального тиску на суб’єктів господарювання з метою отримання ними позитивних фінансових результатів та за- безпечення процесу розширеного відтворення. Виконання стратегічних завдань для досягнення мети по- требує належного фіскального планування на перспективу та конкретного планування найближчих по- етапних дій, щоб забезпечити цілісність досліджуваного процесу. Стратегія оподаткування є одним із ключових важелів, які впливають на збалансованість економічної системи. Стратегію розглядають як довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом. Саме вибір стратегії оподаткування забезпечує реалізацію того чи іншого стану рівноваги економічної системи і, отже, істотно впливає на її динаміку. Без всебічно обґрунтованої стратегії сподіватися на соціально- економічний чи будь-який інший успіх безпідставно. У результаті проведеного дослідження узагальнено думки вчених про дефініцію поняття стратегії. На підставі вивченого та узагальненого досвіду запро- поновано п’ять базоутворювальних етапів формування стратегії оподаткування: інтелектуальний, діагностичний, оціночно-вибірковий, дієвий та постаналітичний.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

стратегія, економічна система, стратегія оподаткування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Андрущенко В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : [монографія] / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. К. : Алерта, 2013. 384 с.

2. Крисоватий А. І. Теоретичні домінанти і практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий. Тернопіль : Карт-бланш, 2005. 375 с.

3. Маліков В. В. Розробка стратегії податкового планування на підприємстві / В. В. Ма- ліков, О. С. Абрамова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. № 2. С. 117.

4. Синчак В. П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, мето- дологія та практика : монографія / В. П. Синчак. К. ; Хмельницький : ХУУП, 2008. 476 с.

5. Березівський П. Модель аграрної економіки пореформенного періоду / П. Березівський // Аграрна економіка. 2008. Т.1, № 2. С. 338.

6. Бєляєв О. О. Політична економія / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. К. : КНЕУ, 2001. 328 с.

7. [Електронний ресурс]. Режим доступу :www. uk.wikipedia.org/wiki/стратегія.

8. Орлюк О. П. Фінансове право / О. П. Орлюк. К. :ЮрінкомІнтер, 2003. 528 с.

9. Тофан І. Особливості податкової політики та напрями її вдосконалення у Львівській об- ласті / І. Тофан // Аграрна економіка. 2013. Т. 6, № 2. С. 774.

10. Ansoff H. I. Strategic management of technology / H. Igor Ansoff // Journal of Business Strategy. 1987. Vol. 7, іss. 3. P. 239.

11. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. СПб. : Питер, 1999.

12. Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. М. : Дело, 1997. 702 с

13. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors / M. Porter. New York, 1980422 p.

14. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. М. : Инфра-М, 2000. 928 с.

15. Мочерний С. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / Редкол. : С. Мочерний та ін. К. : Академія, 2000. 864 с.