Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:21-29

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОШУКИ В СУЧАСНІЙ ФІЗИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ

Р. Наконечний, А. Копитко

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.021

АНОТАЦІЯ

Фізична економія на рубежі XX–XXI століть в умовах глобалізації економіки поступально утверджу-ється як ефективна альтернатива класичній політекономії, бо спрямована на перегляд усталених (спо-живацьких) поглядів на відносини людини, суспільства і природи в процесі господарської діяльності. Та-ка світоглядна система передбачає розгляд економічної діяльності (індивідуальної та суспільної) в шир-шому контексті, пов’язаному зі знанням засад формування та функціонування природного, соціального, інформаційного, культурного і духовного вимірів буття людини і суспільства. Вона визнає дію природ-них законів як первинних у побудові моделей господарювання. У сучасній фізичній економії сформовано декілька методологічних підходів (передусім термодинамічний та інфодинамічний) до пояснення та ро-зуміння відносин людини, суспільства та природи, кожен з яких має як свої сильні сторони, так і слабкі позиції, про які варто знати і враховувати при реалізації в соціально-економічній практиці. Завданням авторів статті був аналіз визначальних методологічних аспектів досліджень представників термоди-намічної та інфодинамічної моделей фізичної економії, обґрунтування їх взаємодоповняльності, а не су-перечливості й навіть несумісності, як це подекуди пропонується в сучасній науці. Розбіжності між двома моделями фізичної економії не є настільки суттєвими, щоб різко протиставляти їх. Адже праця людини, передусім фізична, не може бути продуктивною та енергозберігаючою без використання інфор-мації, інтелекту та знань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фізична економія, природні закони, термодинамічний підхід, інфодинамічний підхід, ін-формація, економіка, господарство, модель, ноосфера, субстанція, інтелект, духовність, мораль, цін-ності

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Вернадський В. І. Автотрофність людства / В. І. Вернадський // Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського : Т. 4. Геохімія живої речовини. Кн. 1. – К. : НАН України, 2012. – С. 115–129.

2. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский // Размышле-ния натуралиста : в 2 кн. / АН СССР. Ин–т истории естествознания и техники ; сост.: М. С. Бастракова, В. С. Неаполитанская, Н. В. Филиппова. – М. : Наука, 1977. – Кн. 2. – 191 с.

3. Вернадский В. И. Труды по философии естествознания / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 2000.– 504 с.

4. Горлинський В. В. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір : мо-нографія / В. В. Горлинський. – К. : ПАРАПАН, 2011. – 378 с.

5. Гринів Л. С. Екологічна економіка : монографія / Л. С. Гринів. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 358 с.

6. Гринів Л. С. Теоретичний вимір фізичної економії: моделі збалансованого розвитку при-родогосподарських систем / Л. С. Гринів // Фізична економія у вимірах теорії і практики гос-подарювання : колективна монографія / за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука та О. В. Ходаківської. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2013. – С. 93–153.

7. Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : монографія / Л. С. Гринів. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 424 с.

8. Каныгин Ю. М. Физическая экономия как альтернатива политэкономии. Энергия про-гресса / Ю. М. Каныгин. – К. : Арий, 2016. – 272 с.

9. Концептуальні виміри екологічної свідомості : монографія / [М. М. Кисельов, В. Л. Деркач, А. В. Толстоухов та ін.]. – К. : ПАРАПАН, 2003. – 312 с.

10. Костирко І. Енергія, праця та економічна маса у світлі теорії фізичної економії / І. Костирко // Аграрна економіка. – 2009. – Т. 2, № 3–4. – С. 94–97.

11. Матеріали Міжнародного семінару «Практичне природне землеробство: якість про-дукції, ефективність, перспективи». – Мелітополь : Люкс, 2013. – 329 с.

12. Панасюк Б. Я. Інформаційна система всесвіту і людина / Б. Я. Панасюк // Фізична еко-номія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб.матеріалів Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 286–299.

13. Подолинський С. А. Праця людини і її відношення до розподілу енергії / С. А. Подолинський // Вибрані твори / [упоряд., передмова і прим. Л. Я. Корнійчук]. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 203–283.

14. Руденко М. Д. На шляху до світової Монади / М. Д. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема. – К. : Журналіст України, 2008. – С. 493–498.

15. Руденко М. Шлях до хаосу / Микола Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема. – К. : Журналіст України, 2008. – С. 377–424.

16. Шевчук В. О. Бачення проблематики сталого розвитку з позицій фізичної економії / В. О. Шевчук // Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колективна монографія / за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука та О. В. Ходаківської. – К. : Інститут аграрної економіки, 2013. – С. 193–204.

17. Шевчук В.О. Сучасне економічне знання: проблеми набуття достатності на засадах фізичної економії / В.О. Шевчук // Фізична економія у вимірах теорії і практики господарюван-ня : колективна монографія / за ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаків-ської. – К. : Інститут аграрної економіки, 2013. – С.154–170.

18. Шевчук В. О. Фізико-економічне мислення як атрибут сталості господарювання / В. О. Шевчук // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалі-заційних викликів : монографія / за ред. О. І. Павлова. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 35–50.

19. Ходаківська О. В. Екологічна парадигма – основа розвитку господарських систем / О. В. Ходаківська // Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колективна монографія / за ред. Ю. П. Лупенка. – К. : Інститут аграрної економіки, 2013. – С. 226–229.