Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:29-37

ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Петришин

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.029

АНОТАЦІЯ

Розглянуто проблему використання загальнонаукових методів у процесі дослідження економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Вказано на специфіку використання методів залежно від типів підходів до проведення наукових досліджень. Наголошено на необхідності використання діалектикоматеріалістичного підходу для вивчення економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Підкреслена необхідність розробки логічного та робочого планів дослідження як основної складової його загальної концепції. При цьому дослідник повинен дотримуватися таких принципів проведення дослідження, як принцип «бритви Оккама», поєднання інтуїції та логіки, точності та ясності. Із-поміж загальнонаукових методів досліджень у процесі вивчення економічної поведінки сільськогосподарських підприємств слід використовувати такі методи, як аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання, ідеалізація, порівняння, метод аналогії, сходження від конкретного до абстрактного. Метод аналізу й синтезу застосовують для поділу статистичної сукупності сільськогосподарських підприємств на окремі типові групи з тим, щоб на основі виявлення особливостей економічних відносин всередині цих груп визначити загальні тенденції й закономірності, характерні для економічної поведінки усіх підприємств. Метод індукції й дедукції застосовують, зокрема, для узагальнення теоретичних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до сутності економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Завдяки методу аналогії вдається поширити знання про окремі підприємства на всю їх сукупність. Так само у статті наведено конкретні приклади застосування інших загальнонаукових методів досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічна поведінка, сільськогосподарське підприємство, метод, дослідження, аналіз і синтез

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Верещагин А. А. Экономическое поведение хозяйствующих субъектов в условиях олигопо- листической структуры рынка : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук / А. А. Верещагин. – Ярославль, 2010.

2. Войнаренко М. П. Фактор економічної поведінки у діяльності підприємств / М. П. Вой- наренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, Т. 1. – С. 61–65.

3. Войтко В. В. Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / В. В. Войтко. – Харків, 2004.

4. Горняк О. В. Інституціональна теорія фірми / О. В. Горняк // Ринкова економіка : сучас- на теорія і практика управління. – Житомир, 2005. – Вип. 9. – С. 105–115.

5. Грачева Т. А. Поведение экономического субъекта в условиях становления рыночных ин- ститутов :автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Т. А. Грачева. – М., 2005.

6. Демиденко С. Л. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства [Елект- ронний ресурс] / С. Л. Демиденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4290.

7. Капленко Г. В.Формування економічної поведінки підприємств : автореф. дис. на здо- буття наук. ступеня канд. екон. наук / Г. В. Капленко. – Львів, 2005.

8. Карачина Н. П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук / Н. П. Карачина. – Львів, 2012.

9. Костирко І. Показники вимірювання трансакційних витрат / І. Костирко, С. Тимофіїв // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, № 1–2. – С. 65–70.

10. Кудінова А. В. Підприємницька поведінка: сутність та детермінанти її еволюції / А. В. Кудінова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 104–111.

11. Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як ін- струмент ефективного стратегічного управління / Н. Райтер // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 1–2. – С. 75–82.