Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:45-52

КЛАНОВО-ОЛІГАРХІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ, ЙОГО ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

І. Магійович, І. Більський

АНОТАЦІЯ

Розглянуто важливу проблему державного значення – бідність населення та його міграцію. Висвітлено соціально-політичні причини бідності і міжнародної трудової міграції. Основною причиною бідності є те, що за весь час так званої незалежності України при владі були і є представники кланово-олігархічної системи. Політичні інститути, які діють в Україні, дають змогу зосереджувати владу в руках вузької корумпованої «еліти» і забезпечують їй безмежність прав. Ця владна «еліта» вибудувала за 25 років і економічні інститути, за допомогою яких відбирає і контролює ресурси більшості суспільства. Рівень зарплати встановлюється без економічних розрахунків, які повинні базуватися на певних нормативах. Розмір зарплати державних службовців і чиновників та зростання повинні бути прив’язаними до рівня і зростання ВВП. Працівник за свою працю повинен отримувати прибуток. Без прибутку за працю відбу- вається експлуатація людини. Для вирішення проблеми необхідно на всенародному рівні привести до влади та управління країною нових представників не олігархічно-кланової системи, які знають як і змо- жуть вивести Україну на рівень економічно розвинених країн світу, забезпечать свободи і вільний роз- виток особистості, де основною цінністю стануть рівні економічні та політичні права кожного.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

рівень бідності, заробітна плата, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, соціаль- на справедливість, міграція населення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Геєць В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні / В. М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1 (15). – С. 3–23.

2. Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – С. 343–363.

3. Гринкевич С. Соціально-економічні передумови формування міжнародної трудової міг- рації / С. Гринкевич, О. Булик // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 3–4. – С. 45–52.

4. Доклад о человеческом развитии 2011 «Устойчивое развитие и равенство возможно- стей: Лучшее будущее для всех» (опубликовано для Программы развития Организации Объеди- ненных Наций (ПРООН). – М. : Весь Мир, 2011. – 181 с.

5. [Електронний ресурс] − Режим доступу : https://strana.ua/articles/analysis/31566-cherezdesyat-let-ukraincev-mozhet-stat-35-millionov.html.

6. [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://expres.ua/main/2017/03/06/231349-panegroysmane-sprobuyte-no-vyzhyty.

7. Межа бідності: Історія концепції відносної бідності [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.maria-online.com/finance/article.php?lg=uk&q=Межа_бідності.

8. Население_Украины [Электронный ресурс]. − Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/.

9. Оплата праці: українські реалії та перспективи реформування // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 8–10.

10. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 108/95-%D0%B2%D1%80.

11. Про прожитковий мінімум : Закон України від 15.07.99 р. № 966-XIV [Електронний ре- сурс]. − Режим доступу : http://kodeksy.com/ua/pro_prozhitkoviy_minimum/statja_4.htm.

12. Пущуліна О. М. Нова ідеологія реформування заробітної плати: потреба та перспекти- ви / О. М. Пущуліна // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 133–140. 13. Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації [Елект- ронний ресурс]. − Режим доступу : http://dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/4.pdf.

14. Топ 10 країн: Індекс розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://ukr.media/science/267403/.

15. Федевич О. Вплив мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на оплату праці в Україні / О. Федевич // 66-та студентська науково-технічна конференція. Секція «Еко- номіка і менеджмент» : збірка тез доповідей / НУ «Львівська політехніка». – Львів : В-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – C. 222–224.

16. Черевко Г. Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової полі- тики / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 3–4. – С. 17–21.

17. Чому нації занепадають [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://theukrainians. org/why-nations-fail/.