Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:57-65

УПРАВЛІННЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЄЮ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

І. Бернацька, О. Брух, М. Погорецький

АНОТАЦІЯ

Розглянуто суть, зміст та необхідність розвитку ревіталізації туристичних об’єктів, проаналізовано ефективність використання туристичних об’єктів у досліджуваному районі, дана оцінка залучення іно- земних інвестицій та інвестиційної привабливості туристичної галузі досліджуваного району, обґрун- товані заходи з управління ревіталізацією туристичних об’єктів. У результаті проведеного аналізу виявлено низку недоліків, усунення яких лягло в основу розробки заходів з управління ревіталізацією туристичних об’єктів як інструментом залучення іноземних інвестицій. Від запропонованих заходів очікується, що в перспективі ревіталізація туристичних об’єктів у Кам’ян- ка-Бузькому районі може стати одним із найважливіших напрямів у розбудові та зміцненні економіки району зокрема та країни загалом (переважно за рахунок залучення іноземних інвестицій), здійснити прорив у її розвитку та реформуванні, підвищенні ділової активності та підтримці вітчизняного підприємництва, а також сприяти розвитку патріотизму та підвищенню культурного рівня населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ревіталізація, туризм, туристичні об’єкти, іноземні інвестиції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Анализ процесса ревитализации промышленных зданий на примере объектов в Испании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Stroitelstvo/ 1_121228.doc.htm.

2. Банько В. Г. Охорона праці в туристському комплексі / В. Г. Банько. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

3. Герасимчук З. В. Теоретико-методологічні засади раціонального використання та охо- рони туристичних ресурсів / З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук // Державне управління. – Ми- колаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 102–109.

4. Інвестиційний паспорт району [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kambyzrda.com.ua/pasport-rajonu.

5. Колесник О. О. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/kolesnyk6.htm.

6. Кудла Н. Є. Вплив елементів інфраструктури на вибір місця сільського відпочинку / Н. Є. Кудла // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 1–2. – С. 160–164.

7. Кудла Н. Є. Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опиту- вання депутатів місцевих рад) / Н. Є. Кудла // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 1–2. – С. 40– 46.

8. Методика реставрации памятников архитектуры / под ред. Е. В. Михаловского. – М. : Стройиздат, 1977. – С. 17–18.

9. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання та регулювання туристичної при- вабливості території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. В. Музи- ченко-Козловська. – Львів, 2007. – 21 с.

10. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

11. Офіційний сайт Кам’янка-Бузької РДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kambyzrda.com.ua.