Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:65-73

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Р. Хірівський, Р. Дудяк, Р. Федів

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.065

АНОТАЦІЯ

Здійснено аналіз формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад. Вказано місце бюджетів ОТГ у бюджетній системі України. Перелічено чинники, що зумовлюють специфіку управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Відповідно до них наводяться позитивні наслідки управ- ління місцевими фінансами та загрози, пов’язані із браком досвіду у сфері бюджетного планування ке- рівництва об’єднаних територіальних громад та надмірною зорієнтованістю на надходження із дер- жавного бюджету України. У зв’язку з цим, запропоновано перспективний план диверсифікації надход- жень бюджетів об’єднаних територіальних громад, що полягає у ширшому залученні як податкових, так і неподаткових надходжень. Зокрема, акцентується увага на необхідності зосередження в бюд- жетах ОТГ податків фізичних та юридичних осіб, зарахування до них повної суми рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та води водних об’єктів місцевого значення. Вказується, що до переліку доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад має входити до 20% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. З метою диверсифі- кації напрямів фінансових надходжень до бюджетів ОТГ запропоновано збільшення переліку непо- даткових джерел за рахунок доходів від власності та підприємницької діяльності, адміністративних платежів та зборів, надходжень до цільових фондів, утворених територіальними громадами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

децентралізація, ресурси громад, позабюджетне фінансування, цільові фонди

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Волохова І. С. Методологія визначення ступеня фінансової децентралізації по видатках/ І. С. Волохова // European Journal of Economics and Management. - 2016. - № 1. - P. 84–90.

2. Мамонова В. В., Горбатенко О. С. Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади: шляхивдосконалення управління/ В. В.Мамонова, О. С.Горбатенко //Теорія та практика державного управління. - 2016. - № 1. - С. 154–159.

3. Кульчицький М. І., Заброцька О. В. Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій/ М. І. Кульчицький, О. В.Заброцька//Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 88-95.

4. Ольшанський О. В. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення їх ресурсної спроможності/ О. В.Ольшанський //Актуальні проблеми державного управління. 2015. - № 2. - С. 92-99.

5.Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

6. КириленкоО. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади/О.Кириленко, Б.Малиняк, В.Письменний, В. Русін/ Асоціація міст України. – К.: ТОВ «ПІДПРИЄМ-СТВО «ВІ ЕН ЕЙ». - 2015. - 396 с.

7. Серьогін С. М.Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук. – Д. : ДРІДУ НАДУ. - 2016. – 276 с.

8. Розділ IV Податкового кодексу України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

9. Cтатті 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.