Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:74-81

СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНІ

Г. Черевко

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.074

АНОТАЦІЯ

Представлено основні результати дослідження проблем, що відображають існуючий стан фермерства в Україні, та пошуку шляхів їх вирішення з урахуванням окремих моментів зарубіжного досвіду. Іденти- фіковано та проаналізовано місце і роль фермерських господарств в аграрній економіці та у вирішенні продовольчої проблеми в Україні. Визначено, що значну частину проблем фермери України мають як наслідок малих розмірів угідь та масштабів господарювання, а також через практичну відсутність державної підтримки у створенні умов, необхідних для нормального розвитку цих господарств. Наголо- шено, що розвиток фермерських господарств в Україні можливий за умови їх кооперації у матеріально- технічному постачанні, реалізації та переробці продукції. Саме це допоможе їм протистояти у конку- рентній боротьбі з крупними агрохолдингами, розвиток яких в Україні наразі є практично неконтрольо- ваний.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, ефективність, розвиток, агрохолдинги, кооперація, перспек- тиви

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Австрійський фермер проти української реальності: чому європейцям важко вести біз- нес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://delo.ua/businessman/avstrij skijfermer-protiv-ukrainskoj-realnosti-pochemu-evropejc-294434 /.

2. В Україні розвиватимуть рибне фермерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konkurent. in.ua/news/uk rayina/12275/v-ukrayini-rozvivatimut-ribne-fermerstvo-.html.

3. В Україні 72% фермерських господарств мають менше 100 га землі [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2016/03/24/586607/.

4. Гарбар В. В. Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарс- тва / В. В. Гарбар // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 136–141.

5. Гарбар В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств / В. В. Гарбар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20 Settings /User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5 %D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/zhpumus_2014_84_33.pdf.

6. За бортом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expert.ru/northwest/2012/12/ za-bortom/.

7. Інвестують в техніку: чому невеликі фермери почали купувати дорогі трактори [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://agravery.com/uk/posts/show/investuut-v-tehniku-comuneveliki-fermeri-pocali-kupuvati-dorogi-traktori.

8. Ключникова Н. Украинская мечта: фермерство по-европейски / Н.Ключникова [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступа : http://agronews.ua/node/49424.

9. Лупенко Ю. О. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко, М. Й. Малік. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 444 с.

10. Макаренко П. М. Моделі аграрної економіки / П. М. Макаренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 682 с.

11. Маслак О. Проблеми та перспективи фермерства в Україні / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 21 (316) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrobusiness.com. ua/ekonomichnyi-gektar/3999-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukrai ni. Html.

12. Рибному фермерству в Україні обіцяють зелене світло [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/agrarnaya-politika/-ribnomu-fermerstvu-v-ukrayini -obicyayutzelene-svitlo.

13. Розвиток фермерських господарств в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/ministry?nid= 22002.

14. Роше Г. Фермер – це круто: як популяризація професії зможе принести Україні мільйо- ни / Г. Роше [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/columns /2016/11/21/611747/.

15. Семенюк Л. Розвиток фермерських господарств у Кіровоградській області: основні сус- пільно-географічні аспекти / Л. Семенюк, А. Зарубіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geopolitika.crimea.eduarhiv/2014/tom10-v2/0137semen.pdfhttp://geopolitika.crimea.edu/arhiv /2014/tom 10-v-2/0137semen. рdf.

16. Суліменко Л. А. Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерських господарств / Л. А. Суліменко, О. В. Нечипорук // Вісник Житомирського нац. агроекологічного університету – 2012 – № 1 (2). – С. 47–52.

17. Українське фермерство: особливості, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://a7d.com.ua/agropoltika/aktualna_tema/firsthands/1827-ukrayinskefermerstvo-osoblivosti-problemi.html.

18. Украинское фермерство. Нужна ли помощь государства? [Электронный ресурс]. – Ре- жим доступа : https://news.pn/ru /money/165118.

19. Фермери Західної України перейматимуть досвід кооперативів на Львівщині [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-byzrda.com.ua/fermery-zahidnoji-ukrajinyperejmatymut -dosvid-koope ratyviv-na-lvivschyni/.

20. Фермерство в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrocapital. com.ua/index.php/ru/investoram/fermerstvo-v-ukraine.

21. Яворський Т. І. Державна підтримка господарств: сучасні реалії / Т. І. Яворська // Зб. Наука. робіт Таврійського села. Агротехнологічний університет (економічні науки) .- 2013.- №4.- С.250-254.

22. Яворський Т.І. Диференціація суб'єктів господарювання за величиною господарства / Т. І. Яворська // Економіка АПК.- 2013.- №12.- С.71-74.

23. Як українські фермери розвивають бізнес, незважаючи на бюрократію, https://www.unian.ua/eurobusiness/1517904-yak-ukrajinski-fermeri-rozviva yut-biznes-vsuperech-byurokratiji-groshi.htm