Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:81-88

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Л. Гнатишин, О. Прокопишин

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.081

АНОТАЦІЯ

Висвітлено проблеми формування інституційного середовища розвитку фермерських господарств Укра- їни на основі означення інструментів впливу інституцій. Показано, що фермерські господарства утри- мують певні ніші у виробництві сільськогосподарської продукції і розглядаються як спосіб поєднання активізації аграрного підприємництва зі стимулюванням розбудови сільських територій. Доведено, що розвиток фермерського укладу у конкурентному середовищі повинен відбуватися під інституційним впливом. Розмежовано трактування дефініцій «інституція» та «інститут», а також уточнено зміст та узгодженість цих понять стосовно фермерських господарств. На основі класифікації інститутів фермерські господарства визнано повноцінними інститутами та основними елементами інституційно- го середовища, що дає їм змогу у взаємозв’язку з іншими інститутами забезпечувати механізм відтво- рення виробничого потенціалу. Представлено авторське трактування категорії «інституційне середо- вище» як системи інструментів впливу інституцій на функціонування фермерських господарств з ура- хуванням елементів як державного, так і ринкового регулювання. Аргументовано, що інституційний розвиток фермерських господарств безпосередньо пов’язаний зі змі- нами економічних механізмів реформування відносин в аграрному секторі. Ключовою інституцією роз- витку фермерських господарств визначено правові та економічні відносини власності на землю. Інсти- туційне середовище розвитку фермерських господарств за допомогою SWOT-аналізу оцінено в розрізі інститутів та інституцій, котрі мають безпосередній вплив на показники діяльності фермерства. Ре- зультати SWOT-аналізу дають підстави констатувати, що усунення прогалин інституційного середо- вища розвитку фермерських господарств можливе лише через докорінне перетворення власності на зе- млю в рамках зміни аграрних відносин загалом. Дослідження вказує на потребу в інтеграції зусиль ін- ститутів та фермерства для досягнення показників зростання фермерських господарств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, інституція, інститут, інституційне середовище, власність, інститут фермерства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Arrow K. I. Essays in the Theory of Risk-Bearing / K. I. Arrow. – Amsterdam : NortHolland, 1970. – 155 p.

2. Білецька Н В. Інституційний механізм розвитку аграрної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Н. В. Білецька. – Львів, 2012. – 20 с.

3. Бородіна О. М. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: ін- ституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка України. – 2015. – №4. – С. 88–96.

4. Валова продукція сільського господарства у 2015 році (у постійних цінах 2010 р.) : стат. бюл. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 22 с.

5. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

6. Гарбар В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств / В. В. Гар- бар // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – 2014. – Вип. 84. – С. 214-221.

7. Дорош Й. Інституціональне забезпечення розвитку земельних відносин і системи земле- користування / Й. Дорош // Аграрна економіка. – 2011. – Т. 4, №1–4. – С. 138–142.

8. Збарський В. К. Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств / Збарський В. К., Єременко Д. В. // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 17–22.

9. Иншаков О. В. Институция – ключ к пониманию экономических институтов / О. В. Ин- шаков, Д. П. Фролов // Экономическая теория. – 2011. – №1. – С. 52–62.10. Коваленко Ю. Використання категоріального апарату інституційної теорії у фінансо- вому секторі економіки / Ю. Коваленко // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 4. – С. 39–49.

11.Корчинська О. Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сіль- ського зеленого туризму / О. Корчинська // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 1–2. – С. 27–32.

12. Корчинський І. Архітектоніка інфрастуктури аграрної сфери України / І. Корчинський // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 96–101.

13. Макаренко П. М. Моделі аграрної економіки / П. М. Макаренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 682 с.

14. Мамчур В. А. Інституціональний капітал як конструктор розвитку аграрного ринку / В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2016. – № 5. – С. 93–105.

15. Маренич Т. Г. Фермерство в Україні та перспективи його функціонування / Т. Г. Ма- ренич, Д. В. Борисовський // Вісник Харківського національного технічного університету сіль- ського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – Вип. 161. – С. 37–50.

16. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М. :Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 197 с.

17. Сільське господарство України за 2015 рік : стат. зб. / за ред. О. М. Прокопенка. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 360 с.