Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:88-93

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В МЕХАНІЗМАХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

А. Желєзняк

АНОТАЦІЯ

Висвітлено результати дослідження перспектив управління витратами молочного скотарства. Розглянуто основні проблеми виробників молока на вітчизняному ринку. Проаналізовано основні види витрат, пов’язаних із реалізацією виробничих процесів у сільському господарстві. Узагальнено основні дослідження управління витратами в молочному скотарстві, спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Запропоновано основні механізми досягнення балансу між соціальними, екологічними за- тратами за економічно вигідної господарської діяльності в молочному скотарстві. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові підходи до пи- тань ефективного управління витратами виробників молока на основі сталого розвитку. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх реалізація дасть змогу виробникам отримати додатковий дохід з використання наявних ресурсів через поетапне впровадження концепції управління витратами в системі управління підприємством.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ресурси, витрати, сільське господарство, виробництво молока, управління

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Горін О. Витрачати, щоб економити [Електронний ресурс] / О. Горін. – Режим доступу : http://old.milkua.info/uk/technews/160/.

2. Зоря С. П. Розробка стратегії розвитку галузі молочного скотарства у сільськогоспо- дарських підприємствах [Електронний ресурс] / С. П. Зоря. – Режим доступу : https://www. pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/118.pdf.

3. Карта якісного молока [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://milkua.info/uk/ ukraine-map.

4. Ключові виклики українського тваринництва у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.milkua.info/uk/post/klucovi-vikliki-ukrainskogo-tvarinnictva-v-2017-roci.

5. Костенко В. Економіка виробництва молока [Електронний ресурс] / В. Костенко // Агро- бізнес сьогодні. – Режим доступу : http://agro-business.com.ua/suchasne-tvarynnytstvo/3171- ekonomika-vyrobnytstva-moloka.html.

6. Панкратова Л. Л. Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспромо- жності / Л. Л. Панкратова // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 46–52.

7. Плотницька С. І. Інструментарій ефективного управління внутрішніми ресурсами агра- рних підприємств : монографія / С. І. Плотницька. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 330 с.

8. Тернавська І. Б. Сучасний стан та ефективність виробництва молока в сільськогоспо- дарських підприємствах регіону [Електронний ресурс] / І. Б. Тернавська. – Режим доступу : http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789.pdf.

9. Тимофіїв Т. Перспективи розвитку вітчизняного молочного скотарства в контексті те- нденцій на світовому ринку молока / Т. Тимофіїв // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 14–18

10. Яковлєва А. О. Проблеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в Чер- каській області [Електронний ресурс] / А. О. Яковлєва. – Режим доступу : http://www.kntu. kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/75.pdf.

11. Ocena strat ponoszonych na poszczegylnych etapach lancucna mleczarskiego w Polsce / pod red. Renaty Grochowskiej. – Warszawa, 2015. – 137 s.