Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:94-99

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н. Стойко, О. Стадницька

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.094

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано необхідність визначення чинників поширення ерозії ґрунту в конкретних природних та соціально-економічних умовах певного регіону. Проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу антропо- генних чинників на розвиток ерозійних процесів в агроландшафтах Львівської області. Визначено, що найбільший вплив на розвиток ерозійних процесів має розораність земель на схилах крутістю 3–7°. Підтверджено, що, чим більша площа екологічно стабілізуючих угідь (сіножатей, пасовищ, лісів та ін.) у структурі земельних ресурсів, тим інтенсивність ерозійних процесів менша.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

орні землі, сільськогосподарські угіддя, антропогенний чинник, ерозія, кореляційно- регресійний аналіз, крутість схилу

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Економічна енциклопедія : у 3 т. – Т. 2 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2000. – 864 с.

2. Заславский М. Н. Эрозиоведение / М. Н. Заславский. – М. : Высш. шк., 1983. – 320 с.

3. Захист ґрунтів від ерозії / [В. А. Джамаль, М. М. Шелякін, В. О. Білолипський та ін.]. – К. : Урожай, 1986. – 240 с.

4. Моргун Ф. Т. Почвозащитное земледелие / Ф. Т. Моргун, Н. К. Шикула, А. Г. Тарарико. – К. : Урожай, 1988. – 256 с.

5. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / за наук. ред. Л. Я. Нова- ковського. – К. : Аграр. наука, 2015. – 48 с.

6. Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням : Розпо- рядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р // Землевпорядний віс- ник. – 2014. – № 11. – С. 53–55.

7. Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М. : Мысль, 1990. – 637 с.

8. Рожков А. Г. О распределении дождевых осадков на склонах / А. Г. Рожков, К. М. Яло- вицкий // Проблемы географии Молдавии. – Кишинев, 1996. – Вып. 1. – С. 68–71.

9. Розширений п’ятирічний звіт про опустелювання та деградацію земель. – К., 2012. – 45 с.

10. Сластихин В. В. Вопросы мелиорации склонов Молдавии / В. В. Сластихин. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1964. – 212 с.

11. Стойко Н. Є. Обґрунтування індикаторів деградації земель в Україні в контексті зба- лансованого землекористування / Н. Є. Стойко, О. В. Стадницька // Теоретичні основи і прак- тичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агро- промислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 23–25 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 170–175.

12. Стойко Н. Є. Організація використання земель в ерозійно небезпечних ландшафтах : монографія / Н. Є. Стойко. – Львів : Укр. технології, 2005. – 144 с.

13. Третяк А. М. Екологія землекористування. Теоретико-методологічні основи формування та адміністрування : монографія / А. М. Третяк. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 436 с.

14. Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения / Г. И. Швебс. – К. ; Одесса : Вища шк., 1981. – 223 с.