Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:105-113

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В. Бандерич

АНОТАЦІЯ

Розкрито значення лісогосподарських земель для розвитку суспільства, його продуктивних сил, і навпа- ки, роль суспільства в розвитку лісових земель та лісового господарства загалом. Відповідно до умов сьогодення оцінка економічної діяльності повинна враховувати суспільні інтереси користувачів й влас- ників лісогосподарських земель. Йдеться про те, що управління лісогосподарськими землями повинно бути спрямоване на отримання чистого доходу для суспільства, що передбачає використання всіх ре- сурсів цих земель у рамках невиснажливого користування та з урахуванням екологічних і соціальних функцій. Наголошено на одній з важливих проблем лісового господарства, а саме недосконалому, недо- статньо обґрунтованому використанні потенціалу лісогосподарських земель. Розширення соціально- економічного потенціалу цих земель належить визначати відповідно до масштабу й інтенсивності лісо- господарських заходів, а також унікальності ресурсів та належним чином впроваджувати в систему ведення господарства на тих самих землях. Досліджено основні тенденції використання, відтворення та збереження земель лісогосподарського призначення. Визначено основні проблеми соціально-еконо- мічного розвитку лісогосподарської сфери. Нині, як ніколи, соціальне значення лісогосподарських земель є важливим і полягає у створенні необхідних умов для відпочинку та праці на цій землі. Якнайповніше характеризують соціальну роль земель лісогосподарського призначення території, що перебувають у підпорядкуванні й власності санаторно-рекреаційних закладів, які покликані забезпечувати оздоровлення людей та організовувати культурно-спортивну діяльність. Досліджено проблему використання потен- ціалу лісогосподарських земель. Вказано на те, що земельні ресурси, зокрема лісогосподарські землі, на- лежить розглядати як основу ресурсного потенціалу лісогосподарської сфери, яка відіграє вирішальну роль у розвитку лісового господарства та забезпеченні населення всіма необхідними ресурсами. Розроб- лено пропозиції щодо посилення соціально-економічної функції лісогосподарських земель.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

земля, ліс, лісові ресурси, суспільство, сталий розвиток, лісогосподарські землі, еконо- мічний та соціальний потенціал

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Forest Europe Growing Life. Ministerial Conference on the protection of forests in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.foresteurope.org/filestore/foresteurope/Conferences/Helsinki/helsinki_resolution_h1.pdf.

2. Ерофеев Б. В. Земельное право России / Б. В. Ерофеев. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – с.

3. Задля збереження лісових насаджень Держлісагентством внесено зміни до держбю- джету України 11.02.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua /node/20338.

4. Колач С. Гроші і суспільство в контексті їх взаємовпливу / Колач С., Мельник В. // Аграр- на економіка. – 2015. – Т. 8, № 1–2. – С. 76–81.

5. Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / Крупа В., Крупа О. // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 1–2. – С. 9–17.

6. Курильців Р. М. Еколого-економічний механізм формування раціонального використання і охорони земельних ресурсів : дис. … канд. екон. наук Курильців Роман Михайлович. – Львів, 2006. – 170 с.

7. ФАО: Економічні аспекти ведення лісового господарства в Україні 01/07/2015 [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua/node/25034.

8. Фурдичко О І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподар- ського виробництва / О. І. Фурдичко // Вісник НАН України. – 2012. – № 4. – С. 39–47.

9. Фурдичко О. І. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування / О. Фурдичко // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 6–8.

10. Черевко Г. В. Земельні відносини як чинник ефективності використання землі / Г. В. Черевко, Г. М. Земляна // Аграрна економіка. – 2010. – Т. 3, № 1–2. – С. 32–38.