Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:121-126

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Янишин, М. Сторонський, І. Лаврів

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.121

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз теоретичних підходів до визначення чинників впливу на експортний потенціал підприєм- ства, що дало змогу виокремити декілька напрямів їх класифікації. Результати дослідження допомогли визначити вагомий вплив інвестиційної діяльності на експортний потенціал аграрних підприємств. На основі аналізу цього чинника було окреслено особливості розвитку експортних можливостей в контексті євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано перспективи розвитку експортного потенціалу вітчизняних сільськогосподарських підприємств під впливом іноземного інвестування, які полягають у можливості поступового підвищення рівня ефективності його реалізації через перерозподіл обсягів експорту між ос- новними імпортерами; визначено напрями активізації процесу підвищення ефективності використання експортного потенціалу базових галузей сільського господарства через створення позитивного іміджу аграрних підприємств, підвищення конкурентоспроможності продукції. Розроблено рекомендації щодо напрямів вдосконалення регуляторної політики для формування нормативно-правового забезпечення роз- витку експортного потенціалу в контексті євроінтеграції (селективна підтримка структурних змін у формах, що виключають можливість застосування протекціоністських інструментів торговельними партнерами; створення системи забезпечення зовнішньоторговельною інформацією; експертно- консультативний супровід експортних операцій). Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні єдиної класифікації й обґрунтуванні чинників впливу на експортний потенціал сільськогоспо- дарських підприємств; положення та висновки дослідження можуть бути використані в процесі подаль- шого вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики України, зокрема у вдосконаленні її нор- мативно-правової бази.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

експортний потенціал, сільське господарство, аграрний сектор, диверсифікація, прива- тні інвестиції, іноземні інвестиції, державна підтримка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Абалкин Л. И. Национальна экономика / Л. И. Абалкин, М. А. Атрамова, А. И. Алексеев. – М. : Экономист, 2007. – 864 с.

2. Гринишин Г. Конкурентна стратегія підвищення зовнішньоекономічної діяльності під- приємств АПК / Г. Гринишин, Л. Балаш, О. Лисюк // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, № 3–4. – С. 37–43.

3. Данилишин Б. Нова державна підтримка агропромислового комплексу – шлях в нікуди [Електронний ресурс] / Б. Данилишин. – Режим доступу : https://ukr.lb.ua/economics/2016/04/ 07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html.

4. Зовнішньоекономічна діяльність : дані Державної служби статистики України [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Кернасюк Ю. Агроінвестиції у сталий розвиток [Електронний ресурс] / Ю. Кернасюк. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/6269-agroinvestytsiii-ustalyi-rozvytok.html.

6. Коваль Г. Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою / [Електронний ресурс] / Г. Коваль – Режим доступу : https://ukrpolnauka.wordpress.com2014/01/03/%D0% BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%96-%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0% BC%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1% 86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1% 85-%D1%96/.

7. Кухарська Н. В. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. В. Ку- харська // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 57–66.

8. Онисько С. М. Характеристика відтворюваного процесу формування основних засобів у сільському господарстві / С. М. Онисько, І. І. Грубінка // Аграрна економіка. – 2011. – Т. 4, № 1– 4. – С. 53–57.

9. Пимоненко А. Інвестиції в агросектор: ключові особливості / А. Пимоненко [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009602.

10. Політика щодо інвестування і сільське господарство: Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_ UKR.pdf.

11. Сайкевич М. І. Експортний потенціал сільськогосподарських підприємств / М. І. Сайке- вич, О. Д. Сайкевич // Іноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 104–110.

12. Чи витягне село українську економіку? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mk.mk.ua/rubric/articles/2014/10/24/17440/.