Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:127-135

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Л. Мельник

АНОТАЦІЯ

В аналізі формування економіки знань в аграрній сфері варто врахувати особливості науково- інноваційних процесів, які мають специфіку, відмінну від інших галузей виробництва. Проаналізовано стан інноваційної діяльності в Україні за основними результативними показниками: питома вага під- приємств, що впроваджували інновації; впроваджено нових технологічних процесів; впроваджено вироб- ництво інноваційних видів продукції; питома вага реалізованої інноваційної продукції. Суттєвий внесок у забезпечення інноваційного розвитку здійснює аграрна наука. Наведено результати наукової діяльності НААН України. Відображено структуру витрат на виконання науково-технічних робіт в аграрній сфері, наведено в динаміці основні показники наукової діяльності в сільському госпо- дарстві України. За результатами дослідження запропоновано рекомендації щодо покращання науково- інноваційної діяльності в аграрній сфері України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економіка знань, аграрна сфера, інноваційна діяльність, наукова діяльність, науково- технічні роботи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Бородіна О. М. Соціоекономічні орієнтири у формуванні новітньої системи знань в агро- продовольчій сфері України / О. М. Бородіна, О. В. Ринковська // Український соціум. – 2011. – № 2. – С. 115–125.

2. Гармашова О. П. Інноваційна спроможність економіки України / О. П. Гармашова // Віс- ник СевНТУ : зб. наук. пр. Вип. 138/2013. Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2013. – С. 37–46.

3. Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізацій- них викликів : [монографія] : у 2. ч. / В. М. Геєць. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – Ч. 1. – 273 с.

4. Геєць В. М. Україна у вимірі економіки знань / В. М. Геєць. – К. : Основа, 2006. – 592 с.

5. Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств в контексті формування інформаційної економіки / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С.103–109.

6. Даниленко С. М. Аналіз ефективності фінансового забезпечення наукових досліджень та інновацій в Україні / С. М. Даниленко // Фінансовий простір. – 2011. – № 4. – С. 110–115.

7. Єлець О. П. Державне регулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Єлець. – Режим доступу : www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/72011_20.pdf.

8. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2014 рік. – К. : Аг- рарна наука. – 2015.

9. Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі : моно- графія / [Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков, Д. М. Соковніна та ін.]. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 550 с.

10. Климович Н. І. Особливості та специфіка розвитку науково-технічної діяльності Украї- ни / Н. І. Климович // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 235–239.

11. Колобердянко І. І. Проблеми державної підтримки науки в Україні / І. І. Колобердянко, В. С. Ващенко, О. А. Маллакурбанова // Вісник Запорізького національного університету. Еко- номічні науки. – 2011. – №3. – С. 176–184.

12. Лихолат А. О. Науково-технологічна сфера України на сучасному етапі розвитку та її тенденції / А. О. Лихолат // Історичні науки. – 2015. – № 2. – С. 92–95.

13. Лучик М. В. Економічна безпека аграрної галузі та її складові [Електронний ресурс] / М. В. Лучик // Матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницького національного універ- ситету, 2013. – Режим доступу : http://mevhnu.com/load/2013/3_zabezpechennja_ekonomichnoji_ bezpeki_virobnichikh_sistem_za_umov_rozvitku_konkurenciji/33-1-0-244.

14. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. – К. : Державна служба стати- стики України, 2016. – 257 с.

15. Наукова та інноваційна діяльність 1990–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

16. Неговська Ю. М. Розвиток інноваційного потенціалу національної економіки у контекс- ті інтелектуальної складової [Електронний ресурс] / Ю. М. Неговська // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua./USRN/efect_2013_7_68.

17. Скидан О. В. Інвестиції в аграрний сектор як основа формування продовольчої безпеки держави / О. В. Скидан, Ю. І. Лісогор // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 6–8.

18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.

19. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 –2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / автори-упорядники : Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шев- ченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

20. Тарасова І. І. Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань / І. І. Тарасова // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 76 –80.

21. Тринько Р. Соціалізація інноваційної діяльності: теоретико-методологічний аспект / Р. Тринько, Г. Невінська // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 3–7. – С. 79–87.

22. Федулова Л. І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика : монографія / Л. І. Федулова. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2015. – 844 c.

23. Яковенко Л. І. Інноваційний характер економіки знань / Л. І. Яковенко // Вісник Полтав- ської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 141–145.

24. Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О. І. Янковська // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – №2 (4). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10yaoiieg.pdf.

25. Fiscal measures to promote R&D and innovation // General Distribution. – Paris : OECD, 1996. – №168.