Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Г. Черевко, О. Бенцак, А. Іванов,

АНОТАЦІЯ

Показано сутність, зміст, доцільність та ефективність транскордонного співробітництва регіонів України і держави загалом на її шляху до євроінтеграції у контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку регіонів, особливо сільських, зокрема розташованих на прикордонних теренах, з врахуванням вже існуючого внутрішнього і світового досвіду. Проведено короткий аналіз трьох важливих докумен-тів, на основі яких здійснюється транскордонна співпраця в Європі. Транскордонну співпрацю розгляну-то як окремий випадок міжнародної співпраці, що відбувається між прикордонними регіонами сусідніх країн, а також як реакцію на процес глобалізації, який розвивається щораз інтенсивніше і створює що-раз сприятливіші умови для інтенсифікації транскордонної співпраці у сфері економіки. В основі транс-кордонної співпраці вбачаються транскордонні зв’язки у сфері економіки, політики, культури, освіти, екології, демографії, що виникають у межах визначених транскордонних просторів. Відповідно ефек-тивність транскордонної співпраці рекомендовано аналізувати у культурній, соціальній, економічній, політичній площинах через створювану додану вартість відповідного виду і стосовно всіх учасників цієї співпраці – підприємств, їх працівників, територій та держав-учасниць загалом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

транскордонна співпраця, економіка, дослідження, теорія і методологія

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Бєлєнький П. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів / П. Ю. Бєлєнький, Н. А. Міку-ла // Регіональна політика: методологія, методи, практика : колективна монографія / за ред. акад. НАНУ М. І. Долішного. – Львів, 2001. – С. 654–697.

2. Дацків Р. М. Інтеграція України в світовий маркетинговий простір та транскордон- не співробітництво / Р. М. Дацків // Соціально-економічні дослідження в перехідний пері- од. Ринкова інфраструктура і зовнішньоекономічна діяльність регіонів : щорічник наук. пр. за ред. М. І. Долішнього. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 204–212.

3. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.proximainform.net/content/news/174/ 50207/.

4. Долішній М. І. Україна – ЄС: перспективи регіональної інтеграції / М. І. Долішній // Про-блеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. 1. – С. 136–142.

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.ua/industry/884060-v-ukrajini-mojut-vidnoviti-robotu-vilnih-ekonomichnih-zon.html.

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/04/.

7. Мікула Н. Єврорегіони – наш шлях до добросусідства / Н. Мікула // Науковий світ. – 2004. – № 9. – С. 17–18.

8. Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та пер-спективи [Електронний ресурс] / Л. Поліщук. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2008/3-4/200811.html.

9. Посібник з транскордонного співробітництва / Проект ТАСІС «Карпати 2003–2011». – Ужгород, 2012. – 69 с.

10. Черевко Г. Зрівноважений розвиток сільських територій / Г. Черевко, І. Черевко // Аг-рарна економіка. – 2010. – Т. 3, № 1–2. – С. 57–66.

11. Черевко І. Проблеми і перспективи розвитку сільських територій в Україні / І. Черевко // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 95–100.

12. [Zasób electronichny]. – Tryb dostępu : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82 praca_transgraniczna.

13. Pоjęcie współpracy transgranicznej samorządu terytorialnego [Zasób electronichny] / A. Żelazo // Biuletyn PISM – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. – 2004. – N 24 (212). – Tryb dostępu : http://www.pism.pl/index/?id=50c3d7614917b24303ee6a220679dab3.