Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

Черевко Г., Войтович П

АНОТАЦІЯ

Проблематикою соціальної справедливості та її досягнення в ході державної антикризової політики займалося багато вчених і дослідників, однак певні теоретико-методологічні аспекти потребують ширшої розробки та рекомендацій практичного характеру. Аби оптимізувати галузі народного господарства, беручи до уваги усі аспекти економіко-політичного та соціокультурного життя в Україні, вважаємо, що оптимальним підходом до визначення змісту соціальної справедливості виступає роулсианський. Цей підхід зводиться до того, що лише зі збалансуванням економічної, екологічної та соціальної ефективності можна досягти найвищого рівня добробуту громадян

КЛЮЧОВІ СЛОВА

соціальна справедливість, роулсианський підхід, державна антикризова політика, еко- номічний розвиток, стабілізаційні заходи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Демчук Н. І. Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні / Н. І. Демчук // Ефективна економіка. – 2011. – № 1. – С. 56–62.

2. Дишлева А. М. Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки / А. М. Дишлева // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 3. – С. 59–67.

3. Економічна політика : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба та ін.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 287 с.

4. Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 1–2. – С. 9–18.

5. Корчинська О. Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільсь- кого зеленого туризму / О. Корчинська // Аграрна економіка. – 2016. – Т. 9, № 1–2. – С. 27–32.

6. Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціо-економіка / В. Д. Лагутін. – К., 1996. – 514 с.

7. Петросян Д. Социальная справедливость в экономических отношениях: институцио- нальные аспекты / Д. Петросян // Вопросы экономики. – 2007. – № 2. – С. 59–67.

8. Пиндайк Р. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рубенфельд. – М. : Экономика, 1992. – 509 с.

9. Рудченко Т. Визначення рамок державного регулювання у контексті встановлення оп- тимального співвідношення між соціальною справедливістю та економічною ефективністю / Т. Рудченко, І. Катрич // Наукові праці ДонНТУ. – 2009. – Т. 1, № 36. – С. 40–46.

10. Черваньов О. І. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / О. І. Черваньов, О. І. Жилінська, М. В. Петровський. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с.

11. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : навч. посіб. / Г. В. Черевко. – К. : Знання, 2006. – 339 с.