Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

ОЦІНКА СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Я. Янишин

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано сучасний стан ринку харчової промисловості. Розглянуто основні аспекти проблеми продовольчої безпеки України на сучасному етапі розвитку. Виявлено умови забезпечення рівня достатності споживання харчових продуктів. Проаналізовано показники оцінки продовольчої безпеки держави. Розглянуто фактори продовольчої безпеки країни. Наведена характеристика стану продовольчої безпеки в Україні. Визначено складові механізму забезпечення продовольчої безпеки. На основі аналізу чинників, які формують стан продовольчої безпеки України, запропоновано шляхи покращання ситуації

КЛЮЧОВІ СЛОВА

продовольча безпека, сільське господарство, індикатори для оцінки продовольчої безпеки, показник достатності споживання продуктів харчування, раціональні норми споживання, динаміка виробництва

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Березіна Л. М. Економічна безпека та проблеми удосконалення відносин суб’єктів АПК / Л. М. Березіна // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2011. – № 1(4). – 187 с.

2. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2016/zb/ 07/zb_bsopch2015pdf.zip.

3. Визначення оптимальної структури аграрного сектору України для забезпечення про- довольчої безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnikdnu.com.ua/archive/ 201151/24.htm.

4. Гилка М. Аналіз тенденцій в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності / М. Гилка // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 47–54.

5. Гнатишин Л. Фермерські господарства в організаційній системі сільськогосподарського виробництва / Л. Гнатишин // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 1–2. – С. 26–31.

6. Дані Державної служби статистики України. Розділ: Сільське господарство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_ u.htm.

7. Кобута І. Внутрішня підтримка сільського господарства в контексті приєднання Укра- їни до Світової організації торгівлі / І. Кобута, О. Шевцов // Актуальні питання аграрної політики : зб. пр. Проекту «Аграрна політика для людського розвитку». – К., 2002. – С. 342– 412.

8. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822.

9. Мостенська Т. Стан та перспективи розвитку ринку продовольчих товарів в Україні / Т. Мостенська // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 1 (353). – С. 8–12.

10. Стратегічний план трансформації системи технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського союзу на 2015– 2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssu.gov.ua.

11. Тарасюк Г. М. Необхідність удосконалення продуктових стандартів, норм та норма- тивів при плануванні розвитку підприємств харчової промисловості / Г. М. Тарасюк // Віс- ник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 4, т. 1 (114). – 350 с.

12. Управління якістю за вимогами МС ISO 9001/9004: 2000 і система управління ризиками НАССР на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//:qsys.com.ua.

13. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : моногра- фія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

14. Щекович О. С. Сучасний фінансово-економічний стан продовольчої безпеки України, як складової світової продовольчої системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/739/35.