Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. Магійович, А. Нагірний

АНОТАЦІЯ

Відображено результати дослідження сучасної системи державного управління. Існуючий адміністративно-територіальний устрій, де система управління побудована згори донизу на основі переваги центральної влади над місцевими громадами, перешкоджає демократичним перетворенням у державі. Запропоновано систему заходів із забезпечення системного підходу до проведення адміністративнотериторіальної реформи. Вказано на шляхи вдосконалення та проведення реформи в бюджетному та податковому законодавстві, що є основою формування та розвитку адміністративно-територіальних утворень. Це буде важливим кроком до бюджетної децентралізації, що суттєво розширить дохідну базу місцевих бюджетів і зможе зміцнити фінансове становище для економічного розвитку території. Основою адміністративно-територіальної реформи мають бути децентралізація влади та введення регіонального рівня самоврядування. Повинна одночасно проводитися й реформа місцевого самоврядування. Потрібно мінімізувати контакт держави і громадянина або підприємця, тоді й корупцію можна буде подолати: чим менше дотичних, тим менше виникає питань, які необхідно вирішувати Представлено також варіант реформи системи державного управління, де чітко знайдуть своє відображення поділ і незалежність трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

-

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Безсмертний Р. П. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні / Р. П. Безсмертний // Реформа для людини : зб. матеріалів про шляхи реалізації адміністратив- но-територіальної реформи в Україні. – К. : Геопринт, 2005. – С. 76–129.

2. Дністрянський М. С. Політико-адміністративний устрій України: автореф. диc. на здо- буття наук. ступеня канд. геогр. наук / М. С. Дністрянський. – Львів, 1995. – 26 с.

3. Забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального уст- рою України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/ File/2015.

4. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 р. № 1508- VII [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.

5. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

6. Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К., 1999. – 341 с.

7. Конституція України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/page.

8. Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк, 2010. – 451 с.

9. Методика формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4220/.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії ре- гіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

11. Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України : моно- графія / [Кресіна І. О., Береза А. В., Вітман К. М. та ін.]; за ред. І. О. Кресіної. – К. : Ін-т дер- жави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Логос, 2013. – 296 с.

12. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р.