Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України

А. Колодій

АНОТАЦІЯ

Охарактеризовано сучасну систему пенсійного страхування і забезпечення в Україні, яка складається з трьох рівнів. Виділено основні риси солідарної і накопичувальної систем та системи недержавного пенсійного страхування. Коротко проаналізовано досвід управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів у різних країнах світу. Розкрито сутність і становлення системи недержавного пенсійного забезпечення. Розглянуто переваги недержавних пенсійних фондів серед інших учасників фінансового ринку України. Розкрито основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів України, зокрема в частині пенсійних внесків та пенсійних виплат. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів на перспективу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

солідарна система, накопичувальна система, недержавне пенсійне забезпечення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Коваленко О. М. Методологічні основи фінансового механізму / О. М. Коваленко // Фінан- си України. – 2003. – № 4. – С. 51–59.

2. Мелешко О. В. Проблеми недержавних пенсійних фондів розвинутих країн як наслідок світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. В. Мелешко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_28/10_28_08.pdf.

3. Небаба Н. О. Державне регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення: сучасний стан і напрями розвитку / Н. О. Небаба // Проблеми і перспективи розвитку банків- ської системи України. – 2013. – Вип. 37. – С. 326–334.

4. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nfp.gov.ua/files/DepFinMon/NPF_II_kv% 202016pdf.

5. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nfp.gov.ua/files/sektor/NPF_IVкв_2015.pdf.

6. Приказюк Н. В. Інвестування активів недержавних пенсійних фондів: тенденції та перс- пективи / Н. В. Приказюк, Г. Ю. Тлуста, Т. С. Ковбаса // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 3. – С. 102–106.

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запро- вадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху- вання та єдиних принципів нарахування пенсій № 2767 від 30.04.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55000.

8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України № 1058-IV від 09.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1058-15.

9. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України № 1057-IV від 09.07.2003 р. [Еле- ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

10. Статівка Н. В. Концептуальні підходи до державного регулювання системи недержав- ного пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Статівка, Н. В. Вечирко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_du/2009_1/ files/DerzUpr_01_- 2009_Stativka_Vechirko.pdf.

11. Столяров В. Ф. Економічний механізм соціального страхування / В. Ф. Столяров, Л. І. Васечко // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 31–43.

12. Толуб’як В. С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення : монографія / Толуб’як В. С. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 336 с.

13. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу: Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами за 4 квартал та 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/files/articles/2385/15/Q4_2015___Full_2015_final.PDF.

14. Черкасова С. В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – С. 71–79.