Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Соціально-економічні передумови міжнародної трудової міграції

С. Гринкевич, О. Булик

АНОТАЦІЯ

Важливим завданням науково-пошукових досліджень є виявлення чинників активізації руху активного населення країни, що зумовлює зростання міжнародних трудових міграційні процесів. Висвітлено соціально-економічні причини міжнародної трудової міграції. Вивчено специфіку та наслідки перерозподілу міграційних потоків в Єврозоні, в результаті чого виявлено, що напрямленість руху економічно активного населення не є абсолютно прямолінійною. Можливий також рух економічно активного населення з країн – кандидатів у члени ЄС в країни з найкращими умовами праці, і навпаки. Проаналізовано обсяг ВВП та рівень безробіття в Україні, а також динаміку прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Розраховано тенденції зміни рівня й глибини бідності у співвідношенні з рівнем безробіття, а також темпові зміни номінальної і реальної заробітної плати та їх зв’язок з індексом споживчих цін. Обчислено кількість фахівців, випущених вищими закладами освіти, та кількість підготовлених кваліфікованих робітників відносно темпів зміни окремих показників формування трудового потенціалу України, на основі чого зроблено висновок про невідповідність інфраструктури ринку освітніх послуг реальним потребам населення й економік регіонів. За результатами дослідження виокремлено основні соціальні передумови міжнародної міграції українського населення. Для вирішення проблем надмірної трудової міграції необхідно забезпечити в Україні належні соціально-економічні, організаційні, правові умови для зростання рівня життя, навчання, розвитку економіки та особистості. На державному рівні важливо збільшити фінансування наукової сфери, обрати інноваційно-інвестиційний шлях економічного зростання, що дасть поштовх для поширення науково-прикладних і науково-технічних знань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

міжнародна міграція, безробіття, оплата праці, міграційні процеси, соціальні передумови

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Варецька О. Соціально-економічне підґрунтя трудової міграції населення України / О. Варецька // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 5. – С. 34–39.

2. Василенька Н. Особливості розвитку та специфіка використання персоналу в аграрній сфері / Н. Василенька // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5 (№ 1–2). – С. 65–70.

3. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.ukrstat.gov.ua/].

4. Кукурудза І. І. Україна у світових процесах трудової міграції : монографія / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 252 с.

5. Макарова О. Старіння населення України: тенденції та наслідки [Електронний ресурс] / Олена Макарова // Новини: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/arhiv/11_07_2011_makarova.zip.

6. Населення України за 2014 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 118 с.

7. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 на- вчального року : стат. бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 188 с.

8. Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України / С. І. Пирожков // Демографія та соціальна політика. – 2004. – № 1–2. – С. 5–20.

9. Праця України у 2015 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 312 с.

10. Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стра- тегії реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000122.htm.

11. Регіони України у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2014. – Ч. 2. – 733 с.

12. Струченков О. Динаміка бідності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://commons.com.ua/dynamika-bidnosti-in-ua/.

13. Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства / Л. В. Тран- ченко // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 12–15.

14. Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональ- них суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 176–183.

15. International Migration 2006 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.un.org/esa/population/publications/2006Migration_Chart/Migration2006.pdf.