Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Структурні зміни у зерновиробництві: регіональний аспект

В. Липчук, Д. Малаховський

АНОТАЦІЯ

Розкрито соціально-економічне й стратегічне значення зернової галузі АПК держави з погляду глобалі- заційних чинників формування продовольчої безпеки. Дано оцінку динамічним тенденціям і структурним змінам розвитку виробництва зернових культур у досліджуваному регіоні. Проведено аналіз основних параметрів виробництва продукції зернової галузі в різних категоріях господарств Львівської області. Досліджено основні закономірності й трансформаційні зміни регіонального зерновиробництва, зумовле- ні глобальними процесами розвитку ринку зерна. Встановлено вплив зміни ціни як одного з ключових чин- ників на розширення посівних площ зернових культур у сільськогосподарських підприємствах досліджу- ваного регіону. Узагальнено теоретичні аспекти перспектив розвитку зернового господарства Львівсь- кої області з урахуванням зовнішніх чинників розвитку ринку зерна.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

продовольча безпека, зернові культури, виробництво зерна, ринок зерна, сільськогоспо- дарські підприємства, господарства населення, фермерські господарства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Березівський П. Роль насінництва в підвищенні ефективності зерновиробництва / П. Березівський, Д. Малаховський // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 19–26.

2. Жук В. М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспекти- ви України в умовах глобалізації / В. М. Жук // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 19–20.

3. Кваша С. М. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 16–24.

4. Козак О. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі / О. Козак, О. Грищенко // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 38–47.

5. Липчук В. Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур / В. Липчук, Д. Малаховський // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 28–35.

6. Програма «Зерно України – 2015». – К. : ДІА, 2011. – 48 с.

7. Рослинництво Львівської області : стат. зб. / Головне управління статистики у Львів- ській області ; за ред. С. І. Зимовіної ; відп. за вип. Л. Р. Шалай. – Львів, 2016. – 222 с.

8. Світовий О. М. Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості / О.М. Світовий // Економіка АПК. – 2016. – № 2. – С. 52–58.

9. Сільське господарство Львівської області : стат. зб. / Головне управління статистики у Львівській області ; за ред. Г. М. Корисько ; відп. за вип. Л. Р. Шалай. – Львів, 2016. – 222 с.

10. Тенденції на світових регіональних ринках зерна та перспективи України / І. Г. Ки- риленко, В. В. Дем’янчук, Б. В. Андрющенко [та ін.] // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 33–42.

11. Фермерські господарства Львівської області : стат. зб. / Головне управління статис- тики у Львівській області ; за ред. С. І. Зимовіної; відп. за вип. Л. Р. Шалай. – Львів, 2014. – 112 с.

12. Шпикуляк О. Г. Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємст- вами: теоретико-методологічний аспект / О. Г. Шпикуляк, О. А. Материнська, Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 42–49.

13. Шпичак О. Вигоди та проблеми експорту зерна з України / О. Шпичак, О. Боднар // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 5–15.

14. Шпичак О. М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність [Електронний ресурс] / О. М. Шпичак, О. В. Боднар. – Режим доступу : http://memjournal.agrex.gov.ua/ optimizatsiya-rinku-zerna-ukrayini-ta-yiyi/.

15. Янишин Я. С. Експортно-імпортні можливості зерновиробництва в агропідприємствах Кам’янка-Бузького району Львівської області / Я. С. Янишин // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 87–92.

16. How to Feed the World in 2050 [Electronic resource]. – Mode of access : http:// www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf.