Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі

Шувар Б

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано динаміку розвитку ринку органічної продукції у світі. Наведено показники площ органічних сільськогосподарських угідь, кількості операторів ринку органічної продукції, рівня споживання органічної продукції в країнах-лідерах із розвитку ринку органічної продукції. Визначено основні проблеми, що перешкоджають розвитку органічної продукції в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

органічне сільське господарство, органічна продукція, органічне виробництво, розвиток органічного ринку, органічні сільськогосподарські угіддя, оператори ринку органічної продукції, спожи- вання органічної продукції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Артиш В. І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України / В. І. Артиш // Науковий вісник Національного аграрного уні- верситету. – 2006. – № 102. – С. 242–247.

2. Балфор И. К устойчивому земледелию. Живая почва [Электронный ресурс] / Леди Ив Балфор. – Режим доступа : http://www.vermyk.narod.ru/articlesnew/ivbalfor/1.htm.

3. Буга Н. Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Електронний ре- сурс] / Н. Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 122. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_17.

4. Зайчук Т. О. Сегментування та таргетинг ринку екологічно чистих продуктів харчуван- ня / Т. О. Зайчук // Формування ринкової економіки : наук. зб. – 2010. – Вип. 24. – С. 138–150.

5. Кобець М. І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку [Електронний ре- сурс] / М. І. Кобець. – К., 2004. – 22 с. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/ P2004_01_051_04.pdf.

6. Липчук В. Розвиток органічного сільського господарства в Польщі / В. Липчук, Б. Шувар // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 21–25.

7. Муді Р. Створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподар- ської продукції відповідно до вимог СОТ-СФС / EuropeAid/114025/C/SV/UA / Ричард Муді, Олек- сандр Полiвoдський, Олександр Маковський // Юридичний бюлетень з питань законодавства у галузі СФС в Україні. – 2005. – № 4. – С. 11.

8. Новак Н. П. Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції [Електронний ресурс] / Н. П. Новак // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5034.

9. Органік в Україні [Електронний ресурс] // Федерація органічного руху в Україні: офіцій- ний сайт. – Режим доступу : http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.

10. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавсь- кої області / [Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. М. та ін.]. – Полтава : Камелот, 2010. – 198 с.

11. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : За- кон України від 03.09.2013 № 425-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-l 8 .

12. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2014 № 806-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.

13. Фукуока М. Революция одной соломинки (Введение в натуральное земледелие) [Элек- тронный ресурс] / Масанобу Фукуока. – Режим доступа : http://vermyk.narod.ru/books/ masanobu/index.htm.

14. Шикула М. К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / М. К. Шикула. – К, 2000. – С. 453.

15. Штайнер Р. Духовно-научные основы успешного развития сельского хозяйства / Р. Штайнер. – М., 1997. – 432 с.

16. An Agricultural Testament [Electronic resource]. – 1943. – Mode of access : http://www.journeytoforever.org/ farm_library/howardAT/ATtoc.html.

17. Current statistics: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) [Electronic resource]. – Bonn, Germany. – Available at : http://www.ifoam.bio/en/current-statistics.

18. Wilier H. Statistics and Emerging Trends 2016 [Electronic resource] / H. Wilier, J. Lemoud. – Available at : http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html.