Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України

Соловей Ю.

АНОТАЦІЯ

Досліджено особливості розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України. З’ясована сутність інтегрованих структур, визначені основні їх форми, створювані за участю сільсько- господарських виробників. Розглянуті особливості поширення в аграрному секторі України структур вертикальної та горизонтальної інтеграції, а також формувань із різним рівнем залежності від керівного центру (з різною жорсткістю управління). Встановлено переважання вертикальної інтеграції над горизонтальною і жорсткої її форми над прямою. Наголошено на негативному характері такої ситуації. Обґрунтовано тезу про необхідність коригування пропорцій у розвитку окремих видів інтегрованих структур у системі аграрного виробництва України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські виробники, інтеграція, інтегровані структури, агрохолдинги, кооперативи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. – [2-ге вид.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Ареф’єва О. В. Стратегія і тактика розвитку інтегрованих бізнес-структур : моногра- фія / О. В. Ареф’єва, І. М. Мягких. – К. : Лазурит-Поліграф, 2012. – 217 с.

3. Данкевич А. Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві : монографія / А. Є. Данкевич. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.

4. Зеліско І. М. Фінансові ресурси інтеграційних аграрних формувань в сучасному вимірі : монографія / І. М. Зеліско. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 451 с.

5. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : моног- рафія / [Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 484 с.

6. Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентосп- роможності : монографія / М. О. Кизим, В. С. Пономаренко, В. Г. Горбатов, О. М. Ястремська. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 368 с.

7. Костирко І. Г. Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, ме- тодологія, практика : монографія / І. Г. Костирко, А. І. Бурак. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 192 с.

8. Нестерчук Ю. О. Інтеграційні процеси в аграрно-промисловому виробництві / Ю. О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – 372 с.

9. Ніценко В. С. Механізми розвитку інтегрованих підприємницьких структур в агропродо- вольчій сфері: проблеми теорії і практики : монографія / В. С. Ніценко. – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2014. – 352 с.

10. Пєтухова О. М. Ефективність інтегрованих структур в аграрно-промисловому вироб- ництві / О. М. Пєтухова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 53. – С. 179–185.

11. Скопенко Н. С. Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК України : мо- нографія / Н. С. Скопенко. – К. : НУХТС, 2012. – 266 с.

12. Черевко Г. Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози / Г. Черевко, А. Колодій // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 3–9.

13. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.