Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств

Губені Ю., Босіока В

АНОТАЦІЯ

Оренда землі й надалі залишається основним способом землекористування у сільськогосподарському виробництві. Вона сприяє ефективному функціонуванню підприємств, їх виробничій діяльності та є надійним інструментом збільшення обсягів земельних угідь, оскільки витрати на оренду землі значно нижчі, ніж на її придбання. Водночас існує можливість гнучкішого використання власних коштів для організації виробництва та можливість припинення виробництва в разі недоцільності його подальшого продовження з меншими фінансовими витратами, ніж за умови володіння землею. Останніми роками у Львівській області окреслилася позитивна тенденція до конкуренції між орендарями та зростання кількості осіб, які набули право власності на земельну частку (пай). Також спостерігається збільшення строків дії договорів оренди та переважання грошової форми виплати орендної плати. Однак ефективною оренда є лише за умови узгодження інтересів всіх сторін договірних відносин. Звідси пріоритетними напрямами вдосконалення земельних орендних відносин є поширення конкурентного характеру укладання договорів оренди, вирішення проблеми безнадійних, віддалених і втрачених власників земельних ділянок, організаційно-економічне вдосконалення договірних відносин, проведення земельних аукціонів. Основним завданням державного регулювання у сфері орендного землекористування сільськогосподарських підприємств має стати раціональне, високоефективне та екологічно спрямоване використання сільськогосподарських угідь

КЛЮЧОВІ СЛОВА

оренда землі, землекористування, сільськогосподарські підприємства, договірні відносини

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Возняк Р. П. Земельно-правовий процес : навч. посіб. / Возняк Р. П., Ступень М. Г., Пад- ляк І. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 224 с.

3. Гнаткович О. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / О. Гнаткович, В. Смолінський // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 3–4. – С. 66–71.

4. Данкевич А. Є. Оренда землі та шляхи її удосконалення : матеріали круглого столу [Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки], Львів, 21 травня 2004 р. / А. Є. Данкевич. – Львів : Львівський державний аграрний університет, 2004. – С. 151–154.

8. Мартин А. Г. Проблеми орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні [Електронний ресурс] / А. Г. Мартин. – Режим доступу : http://zsu.org.ua/andrij-martin/99- 2011-10-04-14-34-10.

9. Про оренду землі : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/161-14.

10. Про оренду і орендні відносини в СРСР : Указ Президії Верховної Ради СРСР [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v_277400-89.

11. Саблук П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 3–16.

12. Третяк А. М. Земельний капітал : теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А. М. Третяк. – Львів : СПОЛОМ, 2011 – 520 с.

13. Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної політики в Україні / А. Третяк // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 58–63.

14. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55–60.

15. Черевко Г. В. Ринок землі і держава / Г. В. Черевко // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, № 3–4. – С. 18–22.

16. Юхименко О. М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / О. М. Юхименко, О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 18–21.