Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах

Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т.

АНОТАЦІЯ

Формуванням ринку землі в Україні та відповідно в майбутньому можливості купувати й продавати сільськогосподарські угіддя актуалізували питання необхідності правильного відображення в бухгалтерському обліку, власне, земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення залишається найслабшою ланкою в системі обліку. Облік та звітність аграрних підприємств не забезпечують повного розкриття інформації про земельний капітал та земельні відносини як окремий об’єкт бухгалтерського обліку. Таке недосконале формування облікового забезпечення землекористування негативно впливає на сільськогосподарську діяльність, зокрема й на невизначеність у прийнятті управлінських рішень. Тому доцільно було б виокремити такі об’єкти обліку і звітності у національних стандартах. З метою посилення ролі бухгалтерського обліку в системі управління запропоновано внести зміни до нормативно-правового забезпечення земельних відносин та науково обґрунтованої оцінки земель сільськогосподарського призначення

КЛЮЧОВІ СЛОВА

оренда землі, землекористування, сільськогосподарські підприємства, договірні відносини

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Белінська С. М. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=3915.

2. Жук В. М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогос- подарського призначення до економічного обороту [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://socrates.vsau.edu.ua /repository/getfile/6146.pdf.

3. Жук В. М. Система державної реєстрації об’єктів нерухомості: стан та перспективи / В. М. Жук, Ю. М. Осадча // Облік і фінанси АПК. – 2005. –№ 3. – С. 53–59.

4. Жук В. М. Обліково-аналітичне забезпечення земельних відносин / В. М. Жук // Агроінком. – 2011. – № 7–9. – С. 116–121.

5. Земельний кодекс України, затверджений наказом Президента України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : search.ligazakon.ua/l_doc2.../ FIN11085.html.

6. Ільчак О. В. Бухгалтерський облік сільськогосподарських земель: вимоги міжнародних стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua/buxgalterskijoblik-silskogospodarskix-zemel-vimogi-mizhnarodnix-standartiv/.

7. Методичні рекомендації з організації обліку та оцінки землі підприємствами АПК / за ред. А. М. Третяка, В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С. 135–206.

8. Остапчук С. М. Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/ standartizaciya-buhgalterskogo-obliku-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya.html.

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/ article?artid=366774&catid=36349.

10. Саблук П. Т. Проблеми економічних реформ в аграрному секторі і завдання обліку в їх вирішенні / П. Т. Саблук // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 44–51.

11. Суліменко Л. А. Особливості бухгалтерського обліку земельних ділянок у фермерських господарствах / Л. А. Суліменко, О. В. Нечипорук // Зб. наук. пр. Таврійського державного аг- ротехнологічного університету. – 2012. – № 2 (18). – С. 264–270.