Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств Тернопільщини

Онисько С., Нечай Н.

АНОТАЦІЯ

Показано результати дослідження основних проблем, що стосуються процесу інвестування в сільське господарство Тернопільської області. Проаналізовано деякі показники діяльності сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі, що свідчать про їх рівень прибутковості та потребу в інвестуванні. Розроблено та описано схему кругообігу інвестицій в сільському господарстві, яка показує, що поновлювані власні джерела інвестицій сприяють запуску і стабільності кругообігу інвестицій, проте для покращання і розширення діяльності підприємства потрібно залучати нові джерела. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в сільському господарстві, що має позитивний характер, проте наявні обсяги цих ресурсів все-таки не задовольняють існуючої потреби. Оцінено інвестиційний клімат, в тому числі на основі висновків міжнародних рейтингових агентств, що безпосередньо впливає на активність іноземного інвестування. Розглянуто показники обсягів прямих іноземних інвестицій в різні види економічної діяльності, на основі чого складено рейтинг, де сільське господарство займає третє місце. На основі проведеного дослідження встановлено, що сільське господарство Тернопільщини залишається однією з найперспективніших щодо інвестиційних вкладень галуззю. Проте подальше збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій можливе за умови стабілізації політично-економічної ситуації в країні, створення механізмів взаємодії іноземного партнера й органів державної влади, збереження та підвищення інвестиційної привабливості галузі, зменшення податкового тиску, ефективної системи страхування іноземних інвесторів і зниження рівня ризику, зменшення рівня інфляції, покращання міжнародного іміджу та інформованості потенційних інвесторів

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інвестиції, прибуткова діяльність, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, джерело фінансування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Вахович І. М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / І. М. Вахович, І. В. Олександренко, М. С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 11 (161). – С. 154–160.

2. Гура О. А. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення / О. А. Гура // Економіка : зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 15. – С. 188–196.

3. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.

4. Котляров В. О. Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх зна- чення в контексті структурного розвитку економіки України / В. О. Котляров // Інвестиції: практика та досвід. – Миколаїв, 2016. – Вип. 18. – С. 92–95.

5. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність / Т. В. Майорова. – К. : Центр навчальної літера- тури, 2009. – 472 с.

6. Офіційний сайт Головного управління статистики Тернопільської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.te.ukrstat.gov.ua.

7. Офіційний сайт Європейської Бізнес Асоціації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eba.com.ua.

8. Офіційний сайт проекту Doing business [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org.

9. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2015 рік – Тернопіль : Головне управ- ління статистики у Тернопільській області, 2016. – 224 с.

10. Ткачук В. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова роз- витку диверсифікації / В. Ткачук, О. Кільніцька // Аграрна економіка. – 2011. – Т. 4, № 1–4. – С. 155–160.

11. Черевко Г. Теорія і практика іноземних інвестицій в АПК України в контексті її ін- теграції в ЄС / Г. Черевко, Г. Іваницька // Аграрна економіка. – 2008. – Т. 1, № 1–2. – С. 11– 24.

12. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.weforum.org/reports.