Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах

Яців С.

АНОТАЦІЯ

Досліджуються особливості розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах залежно від розмірів свиноферм. Показана пряма залежність між показниками концентрації поголів’я та ефективності виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах. З’ясовано, що підвищення економічної ефективності зі збільшенням розміру свиноферми забезпечується як зниженням собівартості продукції, так і підвищенням середньої ціни її реалізації. Встановлені помітні коливання в динаміці показників обсягів та ефективності виробництва свинини в окремих підприємствах. Зроблено висновок про підвищення рівня монополізації та зростання конкуренції у свинарстві. Великі свинокомплекси займають провідні позиції серед виробників сировини для м’ясопереробних підприємств. Визначені перспективні напрями розвитку невеликих свиноферм. Вони стосуються виходу на невеликі цільові ринки, пов’язані з реалізацією молодняку свиней, продажем продукції за спецзамовленнями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

свинарство, сільськогосподарські підприємства, концентрація виробництва, ефективність, конкуренція

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Волощук В. М. Стан і перспективи розвитку галузі свинарства / В. М. Волощук // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 17–20.

2. Галичина-Захід : Офіційний сайт компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.halwest.com.ua/ua/index.aspx.

3. Гончаров В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності вироб- ництва свинини : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна. – Луганськ : Пресс-Экспресс, 2014. – 176 с.

4. Збарський В. К. Ефективність галузі свинарства та формування конкурентоспромож- ності її продукції : монографія / В. К. Збарський, М. П. Талавиря. – К. ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. – 271 с.

5. Кіц М. В. Економічна ефективність галузі свинарства у сільськогосподарських підприєм- ствах Львівської області / М. В. Кіц, Н. С. Альохіна // Економіка АПК. – 2015. – №6. – С. 36–41.

6. Кобернюк С. О. Аналіз європейських перспектив свинарства України / С. О. Кобернюк // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 61–64.

7. Мазуренко О. В. Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства : концептуальний під- хід / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 71–76.

8. Орел В. М. Стратегічне управління економічним потенціалом підприємств галузі свинар- ства: проблеми теорії і практики : монографія / В. М. Орел. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 327 с.

9. Свиноус І. В. Сучасні тенденції виробництва продукції свинарства в Україні / І. В. Свиноус, А. М. Гура // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5. – С. 5–10.

10. Тваринництво України 2015 : стат. зб. [Електронний ресурс] / Державна служба ста- тистики України. – К. : [Б. в.], 2016. – 211 с. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

11. Ульянченко О. В. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві / О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2(2). – С. 71–77.