Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві

Желєзняк А.

АНОТАЦІЯ

Показані результати дослідження перспектив управління ресурсами підприємств малого бізнесу в сільському господарстві. Розглянуто основні типи малих підприємств у сільському господарстві. Проаналізовано основні типи ресурсів, пов’язані з реалізацією виробничих процесів у сільському господарстві. Виділено поняття ресурсного потенціалу в аграрній сфері. Узагальнено основні дослідження сталого розвитку сільського господарства, спрямовані на підвищення ефективності управління ресурсами підприємства. Запропоновано основні механізми досягнення балансу між соціальними, екологічними затратами в економічно вигідній господарській діяльності малих підприємств. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові підходи до питань ефективного управління ресурсним потенціалом малих підприємств на основі сталого розвитку. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх реалізація дасть змогу підприємствам малого бізнесу отримати додатковий дохід від використання наявних ресурсів через поетапне впровадження концепції сталого розвитку в системі управління підприємством.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ресурси, сільське господарство, малі підприємства, ресурсний потенціал, сталий розви- ток

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mk.gov.ua/store/files/announce_1431500479.doc.

2. Артьомова А. В. Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємств / А. В. Артьомова, І. В. Артьомов // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 7(144). – С. 165– 170.

3. What is an SME? [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/growth/ smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

4. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 4618-17.

5. Мадрига Г. М. Поняття, місце і роль малих підприємств в економіці: економічні та соці- альні аспекти / Г. М. Мадрига // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 767. – С. 154–163.

6. Левандівський О. Теоретичні аспекти малих форм сільського господарювання / О. Ле- вандівський // Аграрна економіка. – 2012. – Т 5, № 3-4. – С. 139–145.

7. Верховцев Ф. Сталий розвиток: модний тренд або діючий тренд у сільському господар- стві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/dumky-provazhlyve/1787-stalyi-rozvytok-modne-slovo-abo-diiuchyi-trend-u-silskomu-gospodarstvi.html.

8. Панков О. І. Сталий розвиток в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О. І. Панков // Ефективна економіка. – 2011. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=750.

9. Гнатишин Л. Б. Регіональні особливості використання ресурсного потенціалу фермерсь- ких господарств / Л. Б. Гнатишин // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3(7). – С. 175–180.

10. Чайківський І. А. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських під- приємств / І. А. Чайківський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6(55). – С. 108–114.