Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

Облік і аудит витрат на якість продукції

Петришин Л., Лиса О., Андрушко Р., Жидовська Н

АНОТАЦІЯ

Описано механізм обліку витрат на якість продукції, встановлено склад витрат на підтвердження відповідності та поліпшення якості, охарактеризовано рахунок для обліку витрат на якість, запропоновано методику внутрішнього аудиту якості продукції, яка передбачає комплексне оцінювання якісних характеристик продукції. Наведено перелік документів, які доцільно використовувати на підприємствах для аудиту якості продукції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

система НАССР, витрати на якість, настанови з якості, програми якості, процедури з якості

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97- ВР [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/771/97-%DO%B2%D1%80.

2. Лиса О. Інформаційно-аналітичне забезпечення якості сільськогосподарської продукції у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектора / О. Лиса, Р. Андрушко // Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія. – Херсон, 2015. – С. 128–152.

3. Лиса О. В. Аудит якості продукції як складова екологічного аудиту / О. В. Лиса, О. С. Прокопишин // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 96–100.

4. Мідик І.-М. В. Систематизація показників для кваліметричного оцінювання продукції овочівництва / І.-М. В. Мідик // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2015. – № 76. – С. 60–65.

5. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, ІDT) : ДСТУ ISO 19011:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 25 с. – (Національний стандарт України).

6. Нестерненко А. Н. Экономика и институциональная теория / А. Н. Нестерненко ; отв. ред. Л.И. Абалкин. – М., 2002. – 416 с.

7. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів : ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К. : Держстандарт України, 2008. – 35 с. – (Держав- ний стандарт України).

8. Теоретико-методологические подходы к определению оценки качества сельскохозяй- ственной продукции / Ольга Лыса, Богдан Стадник // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2013. – Vol. 15, N. 4. – Р. 120–125.

9. ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain [Electronic resource]. – Mode of access : www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber= 35466.

10.Lysa О. Actual aspects of mathematical modelling for evaluating the quality of agricultural products / Olga Lysa / ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Rzeszow, 2014. – Vol. 3, N. 4. – Р. 59–62.