Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:9-18

Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій

В. Крупа, к. е. н., доцент

О. Крупа, к. е. н., доцент

Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Досліджено проблеми використання потенціалу сільських територій, спричинені негативним впливом комплексу соціально-демографічних чинників. Розглянуто економічну сутність потенціалу сільських територій, визначено його складові та особливості використання в сучасних умовах. Наведено загальну характеристику показників соціально-економічного розвитку сільських територій Львівської області. Проаналізовано динаміку демовідтворювальних процесів і змін у демографічній структурі сільських домогосподарств, обґрунтовано їх вплив на умови формування і використання трудового потенціалу регіону. Визначено масштаби залучення працездатного сільського населення до активної трудової діяльності, описано специфіку його зайнятості. Встановлено, що перспективи розвитку сільських територій та використання їх потенціалу напряму пов’язані з рівнем благоустрою населених пунктів, а також їх наближеністю до великих промислових центрів. Запропоновано заходи щодо поліпшення соціальнодемографічного стану сільських територій для запобігання втратам їх економічного потенціалу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільські території, економічний потенціал, соціально-демографічні фактори, сільське населення, трудовий потенціал.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Березівський П. Основні засади сталого розвитку сільських територій / П. Березівський, А. Желєзняк // Аграрна економіка. – 2009. – Т. 2, №3–4. – С. 55–57.

2. Невесенко В. Д. Актуальні питання соціального розвитку сільських територій / В. Д. Невесенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 22, ч. 2. – С. 303–310.

3. Орлатий М. К. Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області [Електронний ресурс] / М. К. Орлатий, А. Є. Величко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_1_11.

. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.lv.ukrstat.gov.ua.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

6. Семенов В. Ф. Використання потенціалу сільських територій регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Семенов, О. В. Білега. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/.../ 1994?mode.

7. Тринько Р. Демографічна безпека : особливості та стратегічні пріоритети : монографія / Р. Тринько. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 204 с.

8. Цимбаліста Н. Проблеми реалізації агровиробничого потенціалу сільських територій / Н. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 115–123.

9. Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 4– 10.

10. Шульга О. Управління розвитком сільських територій : українські реалії та зарубіжна практика / О. Шульга // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, №1–2. – С. 23–28.