Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:18-26

Зайнятість як основа підвищення рівня життя сільського населення

О. Біттер, д. е. н., професор Львівський національний університет імені Івана Франка,
М. Назаркевич, асистент Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Розглянуто теоретичні аспекти підвищення рівня зайнятості сільського населення. Проведено аналіз динаміки кількості економічно активного сільського населення Львівської області, зайнятих та безробітних, зайнятих у сільському господарстві, зокрема в сільськогосподарських підприємствах. Наголошено на неефективній структурі зайнятості сільського населення, яка негативно впливає на показники рівня життя сільського населення. Переважаюча зайнятість сільських жителів у натуральних особистих селянських господарствах сприяє поширенню і відтворенню бідності в сільській місцевості. Із використанням трендових моделей проведено прогнозні розрахунки кількості безробітних у сільській місцевості Львівської області та зайнятих в особистих селянських господарствах. Встановлено, що за збереження ретроспективних тенденцій суттєвих змін на регіональному сільському ринку праці не передбачається.
Розроблено пропозиції з трансформації зайнятості сільського населення досліджуваного регіону з тим, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2016, Т. 9, № 1-2 19 щоб переважна його частина була активною в несільськогосподарських видах економічної діяльності, а розміри особистих селянських господарств були скорочені до колишніх розмірів присадибних підсобних господарств. Встановлено, що їхній розмір не повинен перевищувати 0,10 га з розрахунку на одного сільського жителя. Вивільнені сільськогосподарські угіддя повинні бути передані в користування сільськогосподарських підприємств, насамперед фермерських господарств. Для цього необхідні значні обсяги інвестицій у створення нових робочих місць у несільськогосподарських підприємствах безпосередньо в селах і центрах сільських районів

КЛЮЧОВІ СЛОВА

зайнятість, рівень життя, сільське населення, сільське господарство

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Василенька Н. Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК / Н. Василенька // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 1–2. – С. 66–70.

2. Гнибіденко І. Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 83–93.

3. Загвойська О. В. Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління / О. В. Загвойська. – К., 2006 . – 20 с.

4. Лісовий А. В. Агротуризм в контексті розвитку несільськогосподарської зайнятості на сільських територіях / А. В. Лісовий // Агроінком. – 2007. – № 9–10. – С. 48–52.

5. Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF.

6. Прокопишак К. В. Регулювання розвитку соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин : монографія / К. В. Прокопишак. – Львів, 2002. – 264 с.

7. Регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектору України : аналіт. записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/1107.

8. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : монографія / НАН України, Ін-т регіон. дослідж.; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с.

9. Скидан О. В. Аграрна політика регулювання зайнятості на селі / О. В. Скидан, В. С. Ніценко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 10 (230). – С. 94–106.

10. Статистичний щорічник Львівської області за 2014 р. – Львів, 2015. – 365 с.

11. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій : монографія / М. П. Талавиря. – К. : Вид-во НАУ, 2008. – 384 с.

12. Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 4–10.