Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:27-32

Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму

О. Корчинська, к. е. н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Показано основні теоретичні й практичні аспекти становлення та розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні. Визначено характер впливу законодавчо-нормативної бази на подальший розвиток агроосель як суб’єктів підприємництва цієї сфери. На основі проведеного дослідження встановлено, що не існує єдиного законодавчо закріпленого підходу до визначення сутності та ролі сільського зеленого туризму як сфери господарювання в межах економіки держави. Визначено окремі пріоритети у формуванні державної політики підтримки підприємництва, зокрема у сфері сільського зеленого туризму. Запропоновано модель взаємодії суб’єктів реалізації стратегії розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму. Визначено напрями та заходи, які необхідно вживати для формування політики підтримки розвитку агроосель. Обґрунтовано доцільність прийняття спеціального законодавчого акта, який дасть змогу відмежувати підприємництво у сфері сільського зеленого туризму від інших видів діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

підприємництво, сільський зелений туризм, агрооселя, державна політика, законодавче забезпечення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Богданова Ж. А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні / Ж. А. Богданова // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Економічні науки : економіка, організація і управління підприємством. – 2009. – № 4 (50). – С. 194–197.

2. Гнатишин Л. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 3–4. – С. 30–40.

3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/upload/content/gallery/upload/2014/12/DSRR_2020_1__1418203746.pdf.

4. Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 р. № 71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-2014-%D0%BF.

5. План реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2015-2017 рр. (Узагальнення програм та проектів регіонального розвитку, ініційованих територіальними громадами області) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/strategiya_rozvytku _2027.

6. Про особисте селянське господарство : Закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15. АГРАРНА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2016, Т. 9, № 1-2 32

7. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 638-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/638-2013- %D1%80.

8. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

9. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net.

10. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року : проект [Електронний ресурс]. – Львів, 2015. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/strategiya_rozvytku_2027.

11. Фарйон О. О. Функціонування сільського зеленого туризму в Україні в умовах ринкової економіки / О. О. Фарйон // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8 (46). – С. 183–185.