Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:32-37

Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика

С. Колач, к. е. н., доцент,
О. Василина, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Досліджено способи регулювання інфляційного процесу та проаналізовано теорії, на яких вони базуються. Акцентується увага на суті інфляції та ефективності грошових реформ. Встановлено властивості сучасної інфляції: якщо раніше інфляція мала локальний характер, то зараз – повсюдний і всеосяжний; якщо раніше вона охоплювала певний період, тобто мала періодичний характер, то нині є хронічною. Сучасна інфляція перебуває під впливом багатьох чинників. Розрізняють монетарні та немонетарні фактори інфляції в сучасній ринковій економіці. На думку економістів-практиків, інфляцію спричинюють здебільшого фактори монетарної політики, вона має моністичний характер, тобто зумовлюється єдиною причиною. Багатофакторні концепції інфляції, як правило, не мають єдиної методологічної основи і зазвичай ґрунтуються на різноманітних припущеннях. Запропоновано шляхи подолання інфляції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інфляція, грошовий обіг, теорії інфляції, підвищення цін, реформа

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинский, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища шк., 1995. – 471 с.

2. Кораблін С. Інфляція – 2008: у полоні стереотипів / С. Кораблін // Дзеркало тижня. – 2008. – 5–11 квіт.

3. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложеними к социальной философии / Дж. С. Милль ; перевод с англ. В. Б. Боброва. – М. : Эксмо, 2007. – 1038 с.

4. Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 7. – С. 32 –35. АГРАРНА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2016, Т. 9, № 1-2 37

5. Силласте Г. Г. Экономическая социология : учеб. пос. / Г. Г. Силласте. – М. : Гардарики, 2005. – 176 с.

6. Скринник З. Е. У грошей своя філософія / З. Е. Скринник // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 44–47.

7. Фишер И. Покупательная сила денег / И. Фишер. – М. : Дело, 2001. – 319 с.

8. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний / Г. Хаберлер ; перевод с англ. О. Г. Клесмент. – Челябинск : Соци-ум, 2005. – 474 с.

9. Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 4–9.