Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:38-43

Тенденції розвитку скотарства у Львівській області

І. Гаврилюк, к. е. н., в. о. доцента,
М. Сторонський, ст. викладач
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано суть розвитку продукції скотарства у Львівській області, визначені чинники, які впливають на обсяг виробництва продукції скотарства, виробничий потенціал галузі в Україні. Здійснений аналіз поголів’я великої рогатої худоби у Львівській області (на кінець року). На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми, які перешкоджають розвитку ринку продукції скотарства. Запропоновані шляхи вирішення цих проблем.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

молочне та м’ясне скотарство, виробничий потенціал, державна підтримка, селекційно-племінна робота, великотоварні підприємства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Андрійчук В. Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 52–63.

2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

3. Березівський П. С. Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства : монографія / Березівський П. С., Мартинюк В. М. – Львів, 2008. – 195 с.

4. Березівський П. С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні / П. С. Березівський. – Львів : Укр. технології, 1998. – 256 с.

5. Дані державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua/.

6. Дані державної служби статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // http://lv.ukrstat.gov.ua/.

7. Микитюк В. М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій : монографія / В. М. Микитюк. – Житомир : Житомир. нац. агроекол. ун-т, 2012. – 508 с.

8. Мартинюк В. М. Вплив фактора якості на конкурентоспроможність молочної продукції / В. М. Мартинюк // Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, Дніпропетровськ, 11-12 квіт. 2006 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 244–246.

9. Ринок молока і молочних продуктів у Львівській області / П. Музика, А. Доманський, Г. Черевко, І. Гавука // Аграрна економіка. – 2010. – Т. 3, № 1–2. – С. 14–26.

10. Саблук П. Т. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : практ. посіб. / Саблук П. Т. – К. : ІАЕ, 2000. – 348 с.