Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:75-82

Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління

Н. Райтер, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

У сучасних умовах господарювання ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств вимагає суттєвих змін у системі управління ними. З огляду на це окреслюється нова стратегічна концепція управління підприємством, яка орієнтована на позиціонування його місця серед конкурентів станом на теперішній час та окреслення місця, яке підприємство хоче займати в майбутньому. У таких умовах особливої актуальності набуває дослідження конкурентного середовища функціонування сільськогосподарських підприємств як важливого інструменту стратегічного управління, а також одного з чинників підвищення ефективності аграрного виробництва. Конкурентне середовище сільськогосподарських підприємств – це сукупність умов, явищ чи процесів, які виникають у навколишньому середовищі підприємства, однак мають або можуть мати прямий чи опосередкований вплив на результати його діяльності. До його складу входять всі суб’єкти господарювання, які вступають з аналізованим підприємством у ринкові відносини. Це можуть бути постачальники, покупці, а також наявні та потенційні конкуренти. Досліджено конкурентне середовище функціонування сільськогосподарських підприємств у розрізі основних товарних сегментів їх діяльності (у рослинництві – зернові культури, озимий ріпак та цукровий буряк, а у тваринництві – м’ясо птиці та м’ясо свиней). Встановлено, що середовище функціонування сільськогосподарських підприємств характеризується високим рівнем конкуренції. Сьогодні виробництвом сільськогосподарської продукції займаються як великі агрохолдинги та агрокорпорації, так і малі фермерські господарства та господарства населення. Основними чинниками, які формують специфічні конкурентні відносини, є демонополізація сільського господарства на тлі високої фрагментації галузі, значна питома вага продукції, виробленої у господарствах населення, особливості аграрного виробництва, специфіка збуту продукції та залежність від реалізації державної політики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські підприємства, стратегічне управління, конкурентне середовище, оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств, елементи конкурентного середовища, наявні та потенційні конкуренти

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Азоев Г. Л. Конкуренция : анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 c.

2. Ансофф И. Стратегическое управление : пер. с англ. / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 304 с.

3. Базилевич В. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці : проблеми, тенденції, протиріччя / В. Базилевич // Конкуренція. Вісник АМК. – 2003. – № 2. – С. 24–28.

4. Білоусько Т. Ю. Аналіз конкурентного середовища аграрних підприємств / Т. Ю. Білоусько // Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2(6). – С. 50–57.

5. Портер М. Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

6. Пушкарь А. И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление / А. И. Пушкарь, Ю. Е. Жуков, А. А. Пилипенко. – Харьков : Кроссроуд, 2006. – 440 с.

7. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Львівської області у 2014 році : стат. бюл. / Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2015. – 26 с.

8. Скиба Г. І. Характеристика конкурентного середовища підприємства та його елементи / Г. І. Скиба // Наук. пр. Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, т. 1. – С. 310–315.

9. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

10. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.

11. Яців І. Концентрація виробництва у сільськогосподарських підприємствах як чинник формування в них конкурентних переваг / І. Яців // Аграрна економіка. – 2010. – Т. 3, №1–2. – С. 109–114.