Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:82-89

Особливості дорадницької діяльності у Львівській області

О. Брух, к. е. н., доцент,
І. Бернацька, к. е. н., доцент,
Т. Гошко, к. е. н., доцент,
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано значення сільськогосподарського дорадництва як одного з найважливіших інструментів підтримки та розвитку аграрної сфери країни, підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва, зростання рівня та якості життя на селі, зменшення соціальної напруги через організацію альтернативних видів діяльності та покращання зайнятості сільських жителів. Досліджено економічну ефективність виробництва і реалізації молока аграрними підприємствами Львівської області зокрема та України загалом, а також здійснено аналіз діяльності сільськогосподарських дорадчих служб. Окреслено шляхи та напрями вдосконалення сільськогосподарського дорадництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарське дорадництво, дорадча служба, молочне скотарство, виробництво

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Безкровний М. Ф. Змішана модель сільськогосподарських дорадчих служб / М. Ф. Безкровний, І. П. Кудінова // Науковий вісн. Національного аграр. ун-ту. – 2006. – № 110. – C. 176–178.

2. Василенька Н. Дорадництво як інноваційна складова інституційного забезпечення ринкової системи господарювання в аграрній сфері / Н. Василенька, З. Березівський // Аграрна економіка. – 2009. – Т. 2, № 3-4. – С. 86–90.

3. В Україні за 7 місяців 2013 р. надій молока виріс на 1,4% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/society/v-ukraine-za- 7-mesyatsev-2013-g-nadoy-molokavyros-na-1-4---do-29082013140700.

4. Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lv.ukrstat.gov.ua.

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Кальна-Дубінюк Т. П. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2012. – 363 с.

7. Консультирование сельских товаропроизводителей по экономике и управлению / под ред. Д. С. Алексанова, В. М. Кошелева. – М. : Агроконсалт, 2001. – 340 с.

8. Корінець Р. Я. Сільськогосподарське дорадництво України: проблеми, стратегія та шляхи розвитку / Р. Я. Корінець // Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. – 152 с.

9. Основи аграрного консалтингу / [М. Ф. Кропивко, Т. П. Кальна-Дубінюк, М. Ф. Безкровний та ін.]. – К. : Агроконсалт, 2004. – 224 с.

10. Основи аграрного консалтингу / М. Ф. Кропивко, Т. П. Кальна-Дубінюк, М. Ф. Безкровний, І. М. Криворучко. – К. : Освітня книга, 2006. – 224 с.

11. Протасова Л. М. Аналіз виробництва молока та молокопродуктів в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Протасова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum /ptmbo/2010_1/24.pdf.

12. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 29 червня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/ article?art_id=246581344&.

13. Шмідт Р. Сільськогосподарське дорадництво в Україні: процес створення і перспективи розвитку : посібник для сільськогосподарських дорадників / P. Шмідт. – Старе поле, 2005. – С. 11–42.