Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:89-97

Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу

Н. Михалюк, к. е. н., доцент,
Л. Балаш, к. е. н., доцент,
Г. Гринишин, к. е. н., доцент,
О. Бінерт, ст. викладач
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

У розвитку організаційних структур в умовах ринку рушієм економіки є підприємництво. Чим більше здібних людей залучено до підприємницької діяльності, тим краще використовуються всі матеріальні та суспільні ресурси, тим інтенсивнішим є розвиток народного господарства на економічному і культурному рівні. Вдосконалення ринкових відносин вимагає від організаційних структур підвищення ефективності виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та підвищення економічної культури. Основою наших досліджень став процес розвитку організаційних структур з позицій дотримання їх внутрішніх інтересів через оздоровлення економіки підприємств, підвищення економічної культури. Культура організаційної структури привертає увагу до етичної та поведінкової діяльності особи. Вона є важливим чинником сучасних економічних відносин, які залежать від того, яке місце у підприємницькій діяльності займатимуть традиційні й набуті цінності й навички. Економічна культура організаційної структури є неодмінною умовою досягнення великого господарсько-комерційного успіху на підприємствах. Сучасна підприємницька діяльність може ефективно здійснюватися і розвиватися за умови належного дотримання вимог не тільки економічного, а й соціально-духовного та політичного характеру

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічна культура, бізнес, підприємництво, культурний рівень, організаційна структура, підприємницька діяльність, розвиток культури

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Гринишин Г. Конкурентна стратегія підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК / Гринишин Г., Балаш Л., Лисюк О. // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, № 3–4. – С. 38–42

2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доповн.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

3. Економіка підприємства : навчальний посібник / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання – Прес, 2001. – 335 с.

4. Манів З. О. Економіка підприємства / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580 с.

5. Михалюк Н. Розвиток приватних підприємств в умовах структурних перебудов АПК / Н. Михалюк // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2013. – № 20(1). – С. 38–43.

6. Планування діяльності підприємств / [П. С. Березівський, Н. І. Михалюк, Л. Я. Балаш та ін.] ; за ред. Н. І. Михалюк. – Львів : Новий світ-2000, 2015. – 630 с.

7. Петренко С. А. Інтеграційні системи управління як джерело підвищення конкурентоспроможності підприємства / С. А. Петренко // Академічний огляд. – 2010. – № 1. – С. 92–100.

8. Попівняк Р. Б. Прогнозування оплати праці як інструмент соціальної політики в контексті концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів / Р. Попівняк, Г. Тибінка // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, №1–2. – С. 55–58.

9. Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві / Л. В. Романова – К., 2007. – 272 с.

10. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка / О. Г. Тихомирова. – СПб. : ГУИТМО, 2008. – 154 с.