Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:98-106

Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції

І. Гавука, к. е. н., доцент,
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Універсалізація методики оцінки ефективності інноваційної діяльності дає змогу раціоналізувати і автоматизувати способи визначення та аналізу ключових показників ефективності інноваційної діяльності стосовно різних видів інновацій. Розроблений універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції, в практиці оцінки ефективності інноваційної діяльності потребує прикладної апробації. Для цього як приклад обрана оцінка ефективності результатів інноваційної діяльності, пов’язаної з реконструкцією і подальшою експлуатацією торф’яноболотних угідь у регіоні. На підставі аналізу вихідних умов та з врахуванням принципів, покладених в основу універсального способу реверсії сукупного ефекту, розроблена формальна ідентифікація складових останнього. Використовуючи дані, які характеризують витрати, а також формальну ідентифікацію складових сукупного ефекту, за допомогою електронних таблиць програми Excel проведено розрахунок сукупного ефекту, отриманого внаслідок реконструкції та експлуатації торф’яно-болотних угідь, в розрізі років життєвого циклу цього інноваційного проекту. Результати аналізу проведених розрахунків свідчать про придатність до практичного використання розробленого універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції, для цілей націоналізації й автоматизації розрахунку та аналізу такого показника.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інноваційна продукція, життєвий цикл, стейкхолдери інноваційної діяльності, сукупний ефект, універсальний спосіб реверсії, прикладна апробація.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

2. Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. – М. : Дашков и Ко , 2013. – 220 с.

3. Гавука І. Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект / І. Гавука // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 150–157.

4. Гавука І. Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених учасників / І. Гавука // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 3–4. – С. 104–108.

5. Гавука І. С. Універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції / І. С. Гавука // Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2014. – № 22 (1). – С. 26–31.

6. Гавука І. С. Принципи універсалізації методики оцінки ефективності інноваційної діяльності / І. С. Гавука // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2015 року: інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25–28 травня 2015 р. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2015. – С. 196–199.

7. Гриценко Л. Л. Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная составляющая механизма инвестиционного проектирования и бюджетирования / Л. Л. Гриценко, И. Д. Скляр // Вісник Сумського державного університету : серія «Економіка». – 2008. – № 1. – С. 176–182.

8. Донец О. В. Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності / О. В. Донец // Технологічний аудит и резерви виробництва. – 2013. – Т. 5, № 3(13). – С. 42–44.

9. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності / за ред. д. е. н. Є. І. Ходаківського. – Житомир : ЖНАУ, 2009. – 324 с.

10. Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. – [3-тє вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 662 с.

11. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент : теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 448 с.

12. Катаєв А. В. Проблемні моменти розробки та впровадження істотних продуктових інновацій: фінансовий аспект / А. В. Катаєв, О. В. Юринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : серія “Економіка”. – 2009. – № 640. – С. 121–128.

13. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

14. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учебн. пос. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

15. Левченко Ю. Г. Економіка й організація інноваційної діяльності : курс лекцій для студ. напряму 6.030504 «Економіка підприємства» для всіх форм навч. / Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2012. – 163 с.

16. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробка та їх впровадження у виробництво: затверджена спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 26.09.2001 № 218/446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_2o/pg _igwzop.htm.

17. Михайлова Л. І. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.

18. Основы инновационного менеджмента: теория и практика : учебник / [Л. С. Барютин, С. В. Валдайцев, А. В. Васильев и др.] ; под ред. А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Экономика, 2004. – 518 с.

19. Савчук А. В. Особенности экономической оценки и выбора инновационных проектов / А. В. Савчук // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №1 (19). – С. 69–75.

20. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 408 с.

21. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – [4-е изд.] – СПб. : Питер, 2003. – 400 с.

22. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

23. Экономическая эффективность инновационной деятельности: проблемы, методы и решения / И. В. Войтов, М. А. Гатих, А. В. Унукович, Я. И. Аношко // Новости науки и технологий. – 2012. – № 1 (20).– С. 34–45.