Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:111-116

Витрати сільськогосподарського підприємства в забезпеченні достовірного облікового процесу

Demedyuk L, Ph.D. in Economics,
Lviv National Agrarian University
Shmatkovska Т, Ph.D. in Economics, Assistant Professor
Lesya Ukrainka Eastern European National University

АНОТАЦІЯ

Наведено визначення сутності витрат сільськогосподарського підприємства, проведено огляд існуючих класифікаційних ознак витрат в аспекті окреслення їх впливу на забезпечення об’єктивності обліковоаналітичного процесу кожного окремого суб’єкта господарювання. Визначено, що витрати виробництва сільськогосподарського підприємства складаються з витрат живої та уречевленої праці, тобто є витратами засобів та предметів праці. Витрати засобів праці проявляються у вигляді конкретної праці в різних галузях сільського господарства, а предметів праці – це витрати насіння, кормів та інших видів виробничих запасів. Обґрунтовано вплив особливостей класифікації витрат сільськогосподарських підприємств на формування вдалого облікового процесу. Систематизовано найбільш суттєві фактори, що впливають на організацію обліково-аналітичного процесу витрат сільськогосподарського підприємства. Встановлено, що залежно від дії комплексу системних факторів та конкретних умов виробництва бухгалтерія підприємства може вести облік витрат загалом за конкретними виробничими підрозділами без деталізації за окремими об’єктами обліку. Визначено та обґрунтовано необхідність ведення обліку витрат за класифікаційними ознаками, доцільними для застосування, залежно від сфери функціонування кожного окремого сільськогосподарського підприємства. Обґрунтовано, що, враховуючи особливості виробництва сільськогосподарської продукції, для раціональної організації обліку важливу роль відіграє вдале обрання класифікації витрат.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

витрати, класифікація витрат, собівартість, елементи витрат, обліково-аналітичне забезпечення витрат, фактори обліку витрат

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевські, Н. В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 448 с.

2. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.

3. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві : навч. посіб. / С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1998. – 264 с.

4. Карп’як Я. С. Організація бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / Я. С. Карп’як // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 172-180. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_26.

5. Нападовська Л. В. Управлінський облік : монографія / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 450 с.

6. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / [за ред. проф. М. Ф. Огійчука]. – К. : Алерта, 2009. – 1056 с.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом Міністерства фінансів України від 21.04.1999 р., №318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00.

8. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2004. – 233 с.

9. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.

10. Шматковська Т. О. До проблематики забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. О. Шматковська // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4752.

11. Шматковська Т. О. Деякі проблемні аспекти обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах / Т. О. Шматковська, А. А. Корнійчук // Актуальні проблеми обліковоаналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. – Мукачево, 2015. – С. 220–221.

12. Ярмоленко В. П. Про склад і класифікацію виробничих витрат / В. П. Ярмоленко // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – № 11. – С. 20–24.